Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng pháp chế tại Hồ Chí Minh

LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... u tư, xây dựng, kinh doanh của Công ty.
4. Chịu trách nhiệm soạn thảo, kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các văn bản, các loại công văn, hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác đầu tư, và các hợp đồng liên quan khác của Công ty; thẩm tra toàn bộ hồ sơ pháp lý và hỗ trợ các phòng ban của Công ty về lĩnh vực pháp lý.
5. Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho Ban giám đốc Công ty.
Đại diện cho Công ty tham gia giải quyết các tranh chấp, các vụ kiện (nếu có phát sinh)
... lý, hợp đồng được kiểm soát và dự báo đầy đủ.
• Soạn thảo và thẩm định hợp đồng/văn bản thỏa thuận trong phạm vi chuyên môn
• Tham gia đàm phán các giao dịch mà Công ty là một bên giao kết.
• Đại diện công ty làm việc với các cơ quan ban ngành hoặc đối tác để đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý cho Công ty
• Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty
- Lập kế hoạch đào tạo thường niên và đào tạo đội ngũ kế thừa.
- Báo cáo trực tiếp: Ban Tổng giám đốc/ Giám đốc chuyên trách.
... a Công ty;
- Tham gia và phát triển cơ cấu tổ chức toàn hệ thống (Kiểm tra các mô tả công việc của các phòng ban)
- Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng và mô tả công việc cho nhân viên trong phòng
- Tổ chức tuyển dụng, bố trí nhân sự tại Công ty;
- Tổ chức việc đánh giá 6 tháng và hàng năm theo định kỳ qui định
- Tham mưu việc thăng tiến nhân sự vào các vị trí từ cấp quản lý nếu có nhu cầu.
- Tham mưu xử lý các vi phạm về Nội quy Công ty theo chính sách, quy định của Pháp Luật và của Công ty
- Quản lý, giám sát, thực hiện chính sách tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động tại Công ty.
- Tổng hợp và kê khai thuế TNCN hàng quý theo quy định
- Tổng hợp và quyết toán thuế TNCN hàng năm theo quy định
III. Quản lý công tác pháp chế
- Quản lý công tác pháp chế của Công ty;
- Nghiên cứu, tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đầu tư, kinh doanh, xây dựng, môi trường, lao động, bảo hiểm, tài chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Thẩm định, thẩm tra về mặt pháp lý với các hồ sơ, tài liệu, văn bản khác theo yêu cầu của lãnh đạo;
- Tư vấn và cấp ý kiến pháp lý độc lập cho các phòng trong Công ty và Đơn vị thành viên khi có yêu cầu.
IV. Quản lý công tác Hành chính
- Tham mưu cho Ban Điều hành xây dựng, ban hành, hoàn thiện công tác hành chính tổng hợp trong Công ty
- Quản lý thực hiện các dịch vụ hành chính, hậu cần tại Công ty:
+ Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, máy móc văn phòng;
+ Quản lý các dịch vụ thuê ngoài
- Quản lý các công tác về an ninh trật tự, PCCC, An toàn lao động;
- Tổ chức các chương trình, sự kiện trong và ngoài Công ty theo quy định và theo chỉ đạo
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... iệc tranh chấp tại Alliance;
- Quản lý, theo dõi và trực tiếp tham gia xử lý và hoàn thành hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án Alliance đang thực hiện;
- Cập nhật thông tin, chính sách, quy định của chính phủ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Alliance;
- Tư vấn, phối hợp với các Phòng ban để ngăn ngừa và xử lý các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc;
- Thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp giao.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... biến các quy định pháp luật/ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của SHB FC cho HĐTV, TGĐ và các Đơn vị;
- Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của các Đơn vị;
- Phối hợp nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của SHB FC. Tư vấn về tính pháp lý, đưa ý kiến đánh giá pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Đơn vị phát triển;
- Kiểm soát hệ thống văn bản:
- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và tham gia hoạt động tố tụng không liên quan đến công tác xử lý nợ (ngoại trừ công tác khiếu nại, tố cáo).
- Triển khai các chương trình đào tạo, chương trình nâng cao năng lực pháp lý cho CBNV trên toàn hệ thống;
- Thực hiện góp ý và/hoặc tham gia xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các chính sách của Công ty theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để phục vụ công việc đạt hiệu quả.
- Đầu mối cung cấp, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin liên quan đến công việc được giao/phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Cấp quản lý và/hoặc Ban lãnh đạo.
... xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định nội bộ của Tổng Công ty.
- Tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai thi công, thực hiện hợp đồng và tham gia giải quyết sự cố phát sinh; tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao; xử lý công nợ khó đòi.
- Đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc hoặc hỗ trợ pháp lý cho Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền tham gia hoạt động giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia đàm phán đối với các hợp đồng Công ty ký kết theo phân công của Giám đốc Vật tư & Thầu phụ và Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm việc soạn thảo, kiểm soát pháp lý, tham mưu cho BTGĐ đối với các hợp đồng liên quan đến các đối tác, nhà cung cấp, các điều khoản thương mại của hợp đồng thi công xây lắp trước khi Công ty tham gia đấu thầu, hợp đồng với thầu phụ … và tham mưu cho BTGĐ về các điều khoản thương mại của các hợp đồng.
- Quản lý rủi ro điều khoản thực hiện hợp đồng; sửa đổi/xây dựng quy trình, quy định liên quan.
- Đại diện cho Tổng Công ty để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các hợp đồng theo phân công của Tổng Giám đốc/người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
- Tổ chức Quản lý hợp đồng cho toàn Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Vật tư & Thầu phụ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... t, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định nội bộ của Tổng Công ty.
- Tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai thi công, thực hiện hợp đồng và tham gia giải quyết sự cố phát sinh; tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình thanh quyết toán, nghiệm thu, bàn giao; xử lý công nợ khó đòi.
- Đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc hoặc hỗ trợ pháp lý cho Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền tham gia hoạt động giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm việc soạn thảo, kiểm soát pháp lý, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc đối với các hợp đồng liên quan đến các đối tác, nhà cung cấp, các điều khoản thương mại của hợp đồng thi công xây lắp trước khi Công ty tham gia đấu thầu, hợp đồng với thầu phụ … và tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về các điều khoản thương mại của các hợp đồng.
- Quản lý rủi ro điều khoản thực hiện hợp đồng; sửa đổi/ xây dựng quy trình, quy định liên quan.
- Đại diện cho Tổng Công ty để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các hợp đồng theo phân công của Tổng Giám đốc/ người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
- Tổ chức Quản lý hợp đồng cho toàn Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc
QUYỀN LỢI:
- Môi trường làm việc ổn định và chuyên nghiệp.
- Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... biến các quy định pháp luật/ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của SHB FC cho HĐTV, TGĐ và các Đơn vị;
- Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của các Đơn vị;
- Phối hợp nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong các sản phẩm, nghiệp vụ của SHB FC. Tư vấn về tính pháp lý, đưa ý kiến đánh giá pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ do các Đơn vị phát triển;
- Kiểm soát hệ thống văn bản:
- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật; và tham gia hoạt động tố tụng không liên quan đến công tác xử lý nợ (ngoại trừ công tác khiếu nại, tố cáo).
- Triển khai các chương trình đào tạo, chương trình nâng cao năng lực pháp lý cho CBNV trên toàn hệ thống;
- Thực hiện góp ý và/hoặc tham gia xây dựng, điều chỉnh và bổ sung các chính sách của Công ty theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để phục vụ công việc đạt hiệu quả.
- Đầu mối cung cấp, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin liên quan đến công việc được giao/phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Cấp quản lý và/hoặc Ban lãnh đạo.
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT