Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng pháp chế tại Hà Nội

... cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Tổng công ty với đối tác và người lao động; hạn chế tối đa các rủi ro có thể gặp phải cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế, hợp đồng bảo hiểm...
- Phối hợp với các Ban/Phòng chức năng rà soát, hệ thống các văn bản Pháp lý của nhà nước, văn bản của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Bảo hiểm Xuân Thành; Cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật, kiên thức, thông tin pháp lý liên quan đến mọi hoạt động của Bảo hiểm Xuân Thành.
- Phối hợp với các Đơn vị giám sát, kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ kinh doanh, hợp đồng dân sự, thương mại, thỏa thuận kinh doanh và các văn bản ký kết Tổng Công ty, các Công ty và các đối tác, khách hàng. Đề xuất các kiến nghị, biện pháp xử lý trong trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của Bảo hiểm Xuân Thành bị vi phạm.
- Tham gia các công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật cho các Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty
- Kiểm tra, đóng góp ý kiến về việc soạn thảo văn bản liên quan đến ủy quyền của Tổng Cong ty cho các cá nhân, Đơn vị và các văn bản Pháp lý theo chỉ đạo của Lãnh đạo tổng Công ty.Chủ động kiến nghị các biện pháp xử lý khi có vi phạm.
- Hướng dẫn, tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của các Đơn vị trực thuộc nói riêng và của Tổng Công ty khi được yêu cầu.
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... ù hợp với quy định pháp luật
Đảm bảo tính phù hợp đối với hệ thống phân quyền, ủy quyền của toàn Ngân hàng
Đảm bảo công tác rà soát, giám sát và báo cáo các quỹ trái phép có khả năng được sử dụng để rửa tiền qua ngân hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối.
Lâp kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm soát, quản lý các công việc thuộc Phòng GSPL&PCRT;
Nhiệm vụ quản lý :
Chịu trách nhiệm truyền đạt, phân công và triển khai công việc đến các cán bộ thuộc Phòng GSPL&PCRT;
Huấn luyện trực tiếp, tư vấn và hướng dẫn về nghề nghiệp, khuyến khích nhân viên. Đảm bảo phát triển chuyên môn và đào tạo cho cán bộ Phòng GSPL&PCRT.
Đề xuất tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật các CB thuộc Phòng GSPL&PCRT.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc trung tâm/Lãnh đạo khối.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ng người, đúng việc, đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Xây dựng quy trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đối tượng đào tạo và tổ chức đào tạo cán bộ nhân viên theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Xây dựng văn hóa, quan hệ nhân sự trong Công ty.
- Đề xuất, xây dựng / triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp / hiệu quả và lâu dài.
- Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Công ty trên cơ sở mở rộng quy mô của Công ty, giá trị cốt lõi cần xây dựng, định hướng phát triển của Công ty.
- Xây dựng và kiểm soát ngân sách nguồn nhân lực của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp, các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức phù hợp với yêu cầu.
- Triển khai và giám sát trực tiếp các chế độ chính sách nhân sự (Lương, thưởng, phúc lợi…)
- Gỉai quyết các công việc liên quan đến lao động, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.
- Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý,kiểm soát các văn bản hành chính: Nội quy, quy chế, biểu mẫu… của công ty để đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn.
... sung hoặc điều chỉnh trong Danh mục các loại Giấy phép mà TTTM cần có để phù hợp thực tế và phù hợp quy định pháp luật.
- Thẩm định các quy định cần điều chỉnh trong hệ thống Bảng kiểm tuân thủ đảm bảo cập nhật kịp thời định pháp luật mới.
- Hàng tháng, đầu mối Báo cáo Bảng kiểm tuân thủ, Báo cáo hiện trạng giấy phép của các TTTM gửi Lãnh đạo tập đoàn, kiểm soát việc khắc phục các giấy phép chưa có và báo cáo các vấn đề chưa tuân thủ cho Ban PCTĐ.
- Tự trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý và tự tổ chức triển khai, kiểm soát, đánh giá các công việc của bộ phận đảm bảo các quyết định tuân thủ quy định pháp luật, kiểm soát được các rủi ro pháp lý.
- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức việc thanh kiểm tra chuyên sâu/toàn diện đối với các hoạt động trong bộ phận mình, phát hiện sớm các rủi ro, các lỗi vi phạm đảm bảo không có các vi phạm mang tính hệ thống hoặc những vi phạm lặp lại kéo dài, hoặc đã xảy ra từ lâu mà không được phát hiện khắc phục.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... c chính sách pháp lý của Công ty.
- Theo dõi và kiểm soát việc thực thi, chấp hành nội quy, quy định, quy chế của CBNV Công ty
- Cập nhật các văn bản, thông tư, nghị định pháp luật liên quan và rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời.
- Nghiên cứu, đánh giá tính pháp lý, hiệu quả của các dự án đầu tư để cố vấn cho Ban lãnh đạo ra quyết định.
- Hỗ trợ các phòng ban chuyên môn khác về mặt pháp lý.
- Hỗ trợ bộ phận hành chính, nhân sự soạn thảo, sửa đổi bổ sung hệ thống các quy trình, quy chế, hồ sơ lao động… theo đúng luật.
- Đại diện Công ty làm việc với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cố vấn cho Ban giám đốc về pháp luật.
... lý của công ty.
• Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản trước khi trình các cấp lãnh đạo ký kết, ban hành;
• Phối hợp với VPĐD, các chi nhánh để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
• Thụ lý và hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng. Tư vấn, giải thích các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đầu tư định cư quốc tế
• Chịu trách nhiệm liên hệ và làm việc với luật sư của các đối tác nước ngoài để cập nhật các thông tin liên quan đến chương trình đầu tư, du trú, định cư quốc tế.
• Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của bộ phận;
• Tham mưu, hỗ trợ các đơn vị trong lĩnh vực chuyên môn được phân công;
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... tranh chấp liên quan đến nhân sự, đối tác ...)
- Tư vấn và giải quyết các tranh tranh chấp, khiếu nại liên quan
- Phối hợp thực hiện với các Khối/Ban/Phòng trong các hoạt động, dự án cần đến tư vấn, ý kiến của Văn phòng Pháp chế và Doanh nghiệp (hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thương mại, dự án M&A, dự án đầu tư xây dựng ....
- Quản lý, phân công, điều phối và xử lý công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt của Văn phòng Pháp chế và Doanh nghiệp.
- Xem xét, điều tra và hoàn chỉnh các kết quả công việc của nhân viên thuộc Phòng Pháp chế đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ
- Thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn, yêu cầu các công việc do Quản lý trực tiếp phân công
- Chuẩn bị các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn và Quản lý trực tiếp
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... >* Soạn thảo và kiểm tra công văn để phục vụ hoạt động của Công ty, hỗ trợ tất cả các phòng ban trong công ty về khía cạnh pháp lý.
* Tư vấn pháp luật cho công ty, cập nhật các văn bản pháp lý
* Xử lý chủ động và tham mưu cho Lãnh đạo được các tình huống pháp lý phát sinh trong giao dịch kinh tế, dân sự, lao động, thuế, …
* Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý, tham gia giải quyết/tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa Công ty với bên thứ 3 (nếu có)
* Làm việc với các đơn vị tư vấn, cơ quan hành chính nhà nước...

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT