Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng nhân sự tại Hà Nội

... ng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính. - Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. - Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự. - Công tác pháp lý Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý và quy trình pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động – sự vụ có liên quan đến pháp lý đều được giải quyết có cơ sở. - Xây dựng công cụ quản trị nội bộ và các chương trình giám sát – đánh giá việc tuân thủ của các phòng ban, bộ phận. - Tham mưu cho lãnh đạo về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty - Thực hiện các thủ tục pháp lý. - Tham mưu/tham gia giải quyết những vấn đề có tính chất pháp lý, các tranh chấp, khiếu kiện. - Hỗ trợ cho các bộ phận có liên quan của Công ty về những vấn đề pháp lý. - Công tác hành chính Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo, quản lý hồ sơ, tài liệu của Công ty. - Xây dựng các quy định, lập kế hoạch thực hiện các công việc mua sắm, cấp phát, quản lý việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. - Thực hiện công tác lễ tân. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ions of the company; • Implementing human resources services for customers: follow-up and manage service performance according to Company process ®ulations; • Managing staff monthly KPIs; • Customers service implementation with frequent client’s connection, report and solution propose to improve services; • Quarterly review performance of clients’ attracting channel then, report to Sales Department to improve sale performance; • Measure customer satisfaction twice a year. Report the results to BOD; • Perform other arising tasks according to the actual situation and the assignment of directorate.

... dưỡng, cận lâm sàng và phi lâm sàng.
- Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc và các Trưởng Phòng khoa/Bộ phận các vấn đề liên quan tới công tác nhân sự.
- Quản lý mảng lương thưởng, các chế độ đãi ngộ theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý Quan hệ lao động: Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động.
- Xây dựng hình ảnh nhân sự trong Bệnh viện (PR và truyền thông nội bộ)
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ng người, đúng việc, đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Xây dựng quy trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đối tượng đào tạo và tổ chức đào tạo cán bộ nhân viên theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Xây dựng văn hóa, quan hệ nhân sự trong Công ty.
- Đề xuất, xây dựng / triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp / hiệu quả và lâu dài.
- Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Công ty trên cơ sở mở rộng quy mô của Công ty, giá trị cốt lõi cần xây dựng, định hướng phát triển của Công ty.
- Xây dựng và kiểm soát ngân sách nguồn nhân lực của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp, các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức phù hợp với yêu cầu.
- Triển khai và giám sát trực tiếp các chế độ chính sách nhân sự (Lương, thưởng, phúc lợi…)
- Gỉai quyết các công việc liên quan đến lao động, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.
- Định hướng, hoàn thiện hệ thống quản lý,kiểm soát các văn bản hành chính: Nội quy, quy chế, biểu mẫu… của công ty để đảm bảo tính hệ thống và quy chuẩn.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... o công tác tuyển dụng.
2. Đào tạo và quản lý nhân sự:
- Lên kế hoạch tổ chức thử việc, đào tạo cho nhân sự;
- Báo cáo kết quả thử việc, đào tạo và kế hoạch sử dụng lao động;
- Tổng hợp, đánh giá kết quả công việc hàng tháng của CBCNV.
3. Quản lí mảng Hành chính văn phòng:
- Quản lý các công tác nhân sự: Quy chế, quy định, lương, thưởng, BHXH, ...
- Quản lý công tác soạn thảo, lưu trữ, luân chuyển các văn bản, hồ sơ theo yêu cầu của Công ty;
- Tham mưu, thực hiện xây dựng quy phạm, quy chế theo yêu cầu của Công ty;
- Quản lý tài sản văn phòng. Thực hiện các công việc hành chính khác.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... chính sách đãi ngộ, phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân sự giỏi.
• Phối hợp với các Trưởng bộ phận để thiết lập hệ thống, tiêu chí đánh giá nhân sự. Theo dõi và cùng với các Trưởng bộ phận đánh giá năng lực nhân viên định kỳ.
• Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp năng động, sáng tạo, gắn kết đặc trưng của một công ty truyền thông.
B. Hành chính:
• Xây dựng hệ thống biểu mẫu hành chính và giám sát việc thực hiện; xây dung các quy trình liên quan đến nghiệp vụ hành chính.
• Quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng của Công ty;
• Tổ chức công tác hậu cần, công đoàn, đời sống tinh thần cho CBNV Công ty: sinh nhật, du lịch, kỷ niệm ngày vào làm, các ngày lễ tết….
• Tổ chức, thực hiện và điều hành các công việc hành chính có liên quan.
... ển dụng (bài kiểm tra về IQ, EQ, chuyên môn…). Đánh giá chất lượng tuyển dụng, chi phí trong báo cáo chiến lược nhân sự của Công ty
• Đào tạo - tái đào tạo
- Phối hợp với Ban giám đốc, các trường phòng ban/bộ phận xây dựng tháp đào tạo dựa trên sơ đồ chức năng nghiệp vụ của các vị trí trong Công ty
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài) phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phát triển đội ngũ quản lý kế cận
- Dự trù, phân bổ kinh phí đào tạo trong từng thời kỳ
- Giám sát, hỗ trợ công tác tổ chức và đánh giá chất lượng sau đào tạo
• Chính sách & tiền lương
- Tư vấn cho Ban giám đốc & trực tiếp đề xuất, xây dựng hệ thống chính sách lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp, công bằng và hiệu quả mang tính cạnh tranh và thúc đẩy tinh thần làm việc của người lao động
- Giám sát việc thực hiện HĐLĐ, luật lao động cũng như các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; kiểm soát bảng chấm công và tính lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng cho toàn bộ Công ty
• Quan hệ lao động
- Tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của cán bộ công nhân viên, đề xuất các chính sách, quy định phù hợp với nguyện vọng và mong đợi của tập thể nhân viên
- Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các công tác truyền thông nội bộ liên quan đến các thông báo, quy định, quy trình...các hướng dẫn nhân sự cho tập thể nhân viên Công ty
- Tiếp nhận và tham gia giải đáp/giải quyết tranh chấp lao động, khúc mắc, khiếu nại về toàn bộ các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định pháp luật và công ty. Thực hiện công tác xử lý kỷ luật lao động
- Thực hiện phỏng vấn, trao đổi nhân viên nghỉ việc và có đề xuất cải thiện phù hợp
• Công tác hành chính
- Kiểm tra và theo dõi các loại giấy phép của công ty để cập nhật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Cung cấp thông tin Công ty (Hồ sơ Doanh nghiệp, văn bản lưu hành nội bộ...) cho các bộ phận trong Công ty khi có yêu cầu.
- Thực hiện các quan hệ ngoại giao với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, phòng cháy chữa cháy...
- Tổ chức và quản lý cơ sở vật chất, tài sản của công ty. Giám sát việc sử dụng tài sản, tài nguyên của công ty. Đưa ra giải pháp về tiết kiệm chi phí hành chính, quản lý tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng,...
- Xử lý kịp thời những công việc liên quan đến công tác bảo vệ. Thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong công ty
• Truyền thông nội bộ
- Xây dựng các chương trình thi đua, hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết của CBNV và phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Giám sát và hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động chung của công ty như: Tiệc cuối năm, sinh nhật công ty, du lịch nghỉ mát...
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... phạm vi phụ trách, kiểm soát việc triển khai thực hiện tới từng cá nhân.
• Phối hợp triển khai các hoạt động phong trào, hoạt động đào tạo, gắn kết, phát triển văn hóa tại cơ sở trong phạm vi phụ trách.
1/Quản trị nhân sự:
• Tổ chức và kiểm soát thưc hiện các thủ tục nhân sự theo quy định của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty trong phạm vi phu trách (các thủ tục liên quan đến hợp đồng lao động, hợp đồng học việc/ thử việc, điều chuyển bổ nhiệm/ miễn nhiệm chức vụ, điều chỉnh thu nhập, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng kỷ luật, các chế độ phuc lợi, tính lương, thưởng và các khoản thu nhập khác, các thủ tục về thuế TNCN, công đoàn, bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm sức khỏe,…
• Quản trị hệ thống dữ liệu nhân sự trên phần mềm và hồ sơ bản cứng.
Thực hiện các báo cáo nhâ n sự theo định kỳ và theo yêu cầu của Nhà nước, công ty và tập đoàn
• Đại diện của Công ty làm việc với các cơ quan quản lý lao động trong các vấn đề liên quan đến QTNS (theo phân công)
2/Tuyển dụng:
• Kiểm soát kết quả hoạt động tuyển dụng và tiến độ theo kế hoạch
• Quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên (nội bộ và bên ngoài) đảm bảo Công ty luôn có
nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời hiệu quả nhu cầu cung ứng nhân
sự.
• Phối hợp cùng bộ phận Tuyển dụng của tập đoàn để thực hiện tuyển dụng các vị trí cao cấp
(trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc)
3/ Đào tạo:
• Phối hợp cùng Phòng đào tạo tập đoàn lên các kế hoạch đào tạo cho toàn bộ CBNV công ty đảm bảo đáp ứng như câu ngày càng cao về Dịch vụ khách khàng.
• Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài nâng cao chất lượng nhân sự
*Địa điểm làm việc: ĐÀ NẴNG, hỗ trợ chỗ ở cho CBNV ở xa.
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT