Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng kiểm soát nội bộ tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... định kỳ của cơ quan chức năng.
- Làm đầu mối làm việc với các Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện thanh kiểm tra Công ty. Phối hợp với các phòng ban để cung cấp tài liệu hoặc giải trình các vấn đề do Đoàn Thanh tra, Kiểm tra yêu cầu.
- Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định về an toàn tài chính.
- Đầu mối giải quyết đơn thư khiếu nại.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... p đoàn.
2. Đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý phù hợp đối với hoạt động kiểm soát nội bộ của tập đoàn.
3. Triển khai hoạt động kiểm soát nội bộ trên phạm vi toàn tập đoàn.
4. Thông qua việc kiểm soát nội bộ đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, xử lý và cải tiến đối với các đối tượng, hoạt động được kiểm soát.
5. Thực hiện phân tích rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ng ty và báo cáo cho Ban Tổng giám đốc.
- Đề xuất và tham mưu cho B.TGĐ hoặc Chủ tịch HĐQT về hướng cải tiến, khắc phục các vấn đề còn tồn đọng tại các bộ phận.
- Kiểm tra, giám sát các công việc của nhân viên, chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng các cuộc kiểm soát và các báo cáo kiểm soát.
- Tuân thủ nguyên tắc bảo mật các số liệu, tài liệu đã được kiểm soát trừ khi có quyết định khác của B.TGĐ hoặc Chủ tịch HĐQT.
- Báo cáo và đề xuất ý kiến với B.TGĐ hoặc Chủ tịch HĐQT khi phát hiện có hiện tượng sai sót, gian lận hoặc trái với chủ trương, chính sách của công ty.
- Thực hiện các biện pháp đào tạo và huấn luyện nhân viên, đảm bảo không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên viên KSNB và bộ máy KSNB.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... trong công ty
- Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty
- Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp
- Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền
- Những công việc khác theo nhiệm vụ của cấp trên
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... chức năng.
- Soát xét các chính sách, qui trình do các phòng chức năng xây dựng để đảm bảo các chính sách, qui trình đáp ứng yêu cầu kiểm soát và thúc đẩy kinh doanh trước khi chuyển lên Giám Đốc Tài Chính và Tổng Giám Đốc ký ban hành.
2.Phổ biến các chính sách, qui trình đến tất cả các nhân viên có liên quan trong tập đoàn để họ hiểu và thực hiện đúng và đủ.
- Đảm bảo các chính sách, qui trình được phổ biến đến tất cả các nhân viên có liên quan để họ hiểu và thực hiện.
- Định kỳ kiểm tra kiến thức của nhân viên về chính sách, qui trình có liên quan đến họ để nhắc nhớ và đào tạo bổ sung. Có thể tổ chức bằng hình thức workshop hoặc e-learning, online quizzes để đảm bảo nhân viên họ nắm rõ và thực hiện.
- Đào tạo bổ sung, đào tạo nhắc nhớ hàng năm cho nhân viên có liên quan.
- Đảm bảo mọi nhân viên mới vào phải được TEST kiểm tra kiến thức về chính sách, qui trình liên quan đến công việc của họ. Phải có xác nhận hoàn tất TEST của KSNB thì nhân viên mới được ký hợp đồng.
3.Kiểm tra định kỳ việc tuân thủ các chính sách, qui trình của các phòng chức năng và các công ty thành viên.
- Lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra tuân thủ để đảm bảo mỗi công ty thành viên được kiểm tra ít nhất 1 lần mỗi năm toàn diện hoặc ít nhất là bao quát việc thực thi các chính sách, qui trình quan trọng như Mua hàng, Bán hàng, Tồn kho, Tiền mặt, Nợ phải thu, Rủi ro pháp lý, etc.
4.Công việc khác
- Xây dựng các phân quyền theo yêu cầu của TGĐ
- Kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của TGĐ
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... tripartite agreements (between banks, developer and buyers), bank guarantees and all other legal matters relating to corporate finance
o Business and development: joint venture agreements, incorporation, licensing, investment and divestment structure, capital contribution, dividend payment and all other legal matters relating to corporate governance
o Sales and Marketing: capital contribution contracts, sales and purchase contracts, office lease agreements, resident lease agreements and all other legal matters relating to sales and marketing
o Project construction: Main contracts (FIDIC and particular conditions thereto), Sub-contracts (FIDIC and particular conditions thereto) and bidding procedure relating to project construction
o Real estate business and Property management: All types of contracts and legal issues relating to/arising from the sales and purchase and daily operation and management of the properties
o For others areas: taxation, service agreements, IP related matters, safety related matters
- Provide consultancy in deal structure (both investment and divestment) and subsidiaries restructure
- Monitor the matter of law compliance and update the companies key changes in the local laws
- Manage legal outsourcing engagements;
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... giám sát các hoạt động, quy trình của tất cả các Khối, Phòng ban tại Công ty.
- Trực tiếp rà soát lại, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp để hoàn chỉnh các quy trình, quy chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng ban một cách chuyên nghiệp, chặt chẽ và phòng ngừa rủi ro, gian lận trong quản lý hoạt động của các đơn vị trong hệ thống
* Tham mưu và đề xuất các giải pháp tối ưu, phù hợp nhằm đề phòng và khắc phục kịp thời những vấn đề rủi ro, sự cố phát sinh trong hệ thống.
* Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Cty về tính chính xác và minh bạch của các hoạt động thanh tra kiểm soát;
* Các Công việc khác liên quan đến công tác kiểm soát và theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nội bộ.

* Quyền Lợi:
- Lương thỏa thuận theo năng lực (từ 10 – 15 triệu/tháng)
- Thưởng theo kết quả Kiểm soát nội bộ hàng tháng
- Hưởng lương tháng 13 và Thưởng theo hiệu quả làm việc (KPIs) vào cuối năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Được phát huy toàn bộ năng lực của bản thân
- Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và thăng tiến phát triển nghề nghiệp
- Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo Luật lao động.
- Nghỉ phép năm và các dịp lễ, tết theo quy định.
- Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Được ưu tiên đăng ký các suất đầu tư nội bộ của Cty

... p vụ (hoặc lĩnh vực) được phân công phụ trách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng:
- Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng, điều chỉnh kế hoạch công việc của Phòng định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo);
- Phân công công việc và giao nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường và trí tuệ của mỗi CBNV;
- Trực tiếp hỗ trợ, đôn đốc và động viên khích lệ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Tổ chức thực hiện kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị trong phạm vi khu vực được phân công;
- Đôn đốc, giám sát việc khắc phục, thực hiện các kiến nghị đề xuất để giải quyết các vấn đề đã nêu trong các kết luận thanh, kiểm tra, kiểm toán tại các đơn vị;
- Đầu mối làm việc với cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (hoặc cơ quan khác theo quy định/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra OceanBank liên quan lĩnh vực hoạt động của Phòng;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác xử lý kỷ luật lao động tại OceanBank.
- Tham mưu, tư vấn, giúp việc cho cấp có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên toàn hệ thống OceanBank."
3. Nghiên cứu, xây dựng, tham gia góp ý kiến và tổ chức thi hành các văn bản nghiệp vụ:
- Xây dựng các văn bản chính sách nội bộ thuộc phạm vi chức năng của Phòng;
- Phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản nội bộ của OceanBank và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực công tác."
4. Hướng dẫn, kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.
5. Hợp tác hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank.
6. Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về lĩnh vực công việc được phân công theo quy định của Oceanbank.
7. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Khối, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.
8. Được thay mặt Trưởng phòng trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chung của đơn vị khi Trưởng phòng đi vắng (có ủy quyền bằng văn bản/email); chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã giải quyết trong thời gian được ủy quyền, báo cáo kết quả công việc khi Trưởng phòng có mặt tại đơn vị công tác.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo các quy định nội bộ khác của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.
2
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT