Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng kế toán tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... án ngân sách phù hợp với thực tế và định hướng chiến lược tài chính chung của tập đoàn;
- Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chi phí của bệnh viện;
- Trực tiếp thực hiện, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động, chức năng thuộc phòng tài chính kế toán tại bệnh viện;
- Đánh giá và tư vấn trên các vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch của bệnh viện, đưa ra các giải pháp cải thiện sao cho vẫn đảm bảo tính tuân thủ các quy định của luật;
- Quản trị hệ thống quy trình về dự báo tài chính, hoạch định ngân sách, quản lý và tổng hợp báo cáo;
- Đề xuất các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện về mặt tài chính và các cơ hội phát triển kinh doanh;
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác báo cáo theo quy định và chủ động báo cáo các bất thường để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo từ Giám Đốc và theo hướng dẫn từ Tập đoàn
- Tìm hiểu, cập nhật và tuân thủ nội quy lao động, quy tắc ứng xử, quy định, quy trình của bệnh viện;
- Tham gia thực hiện các dự án cải tiến năng lực toàn bệnh viện cùng với các bộ phận, phòng ban khác;
- Tham gia vào hội đồng tại bệnh viện theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo tập đoàn và CEO bệnh viện
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... sự thay đổi so kế hoạch lợi nhuận dự kiến
- Kiểm tra các Báo cáo quản trị, đề xuất các ý kiến để tối ưu hiệu quả tài chính. Đảm bảo thông tin kịp thời, định kỳ cho Ban điều hành.
- Kiểm tra Báo cáo thuế, liên hệ, làm việc Cơ quan thuế quản lý khi có yêu cầu. Hỗ trợ Kế toán trưởng các công tác quyết toán thuế nhằm tối ưu chi phí thuế.
- Kiểm soát Ngân sách phòng ban tuân thủ theo Qui định Tập đoàn.
- Tham gia xây dựng cấu trúc các Công ty nội bộ Tập đoàn; tham gia xuyên suốt hoạt động M&A, chuyển nhượng dự án.
- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo yêu cầu hợp lý từ các phòng ban khác.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng hê thống cải tiến qui trình nội bộ
- Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm khác có liên quan
- Tham gia thiết lập, đào tạo, cải tiến liên tục các quy trình, đảm bảo nhân viên và Khối/Phòng ban liên quan am hiểu và tuân thủ thực hiện.
- Hỗ trợ Kế toán trưởng khi phát sinh các qui trình mới liên quan hoạt động dự án, bán hàng của Công ty thuộc mảng phụ trách.
- Kiểm soát tính tuân thủ qui trình, thẩm quyền phê duyệt của các Công ty đang được phân công quản lý.
- Tổ chức lưu trữ bảo mật hồ sơ chứng từ tài liệu liên quan theo yêu cầu Tập đoàn.
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Tố chức bộ máy nhân sự kế toán, quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn phát sinh hàng ngày cho nhân viên.
- Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ qui trình, qui định, nội qui Tập đoàn
- Xây dựng, sắp xếp bộ máy, luân chuyển nhằm tối ưu hóa về hiệu quả nguồn lực
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. Đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng qui định.
- Định kỳ tổ chức đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên, nâng cao nghiệp vụ.
- Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao các kỹ năng mềm cần thiết khác trong công việc
- Xây dựng nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
Nhiệm vụ 4 (Task 3): Các công việc khác
- Phối hợp các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... hân khấu trừ của người lao động, tổng hợp, hạch toán thuế TNCN phải nộp, lập quyết toán thuế TNCN hàng năm.
2 Kiểm soát hệ thống POS
˗ Kiểm soát, hướng dẫn nhân viên thao tác các nghiệp vụ trong hệ thống POS.
˗ Cập nhật, triễn khai các chương trình khuyến mãi.
˗ Triễn khai hệ thống POS tại các điểm kinh doanh mới.
˗ Phối hợp với nhà cung cấp phần mềm POS khắc phục các trường hợp sai sót của hệ thống, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
3 Kế toán quản trị
˗ Khoá sổ kế toán hàng tháng.
˗ Lập các báo cáo quản trị định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Kế Toán Trưởng.
˗ Phân tích, đánh giá các biến động doanh thu, chi phí.
˗ Lập kế hoạch dòng tiền hàng định kỳ, theo dõi biến động, báo cáo KTT những trường hợp không nằm trong kế hoạch.
˗ Lập bản thảo kế hoạch ngân sách hàng năm.
˗ Theo dõi, cập nhật và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách hàng tháng, quý, năm.
˗ Phân tích, đánh giá hệu quả các dự án đầu tư.
5 Công việc khác
- Liên hệ với ngân hàng, cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan đến việc cung cấp tín dụng cho các dự án.
- Thực hiệc các công việc khác do Ban giám đốc, KTT phân công.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết và khóa sổ cuối tháng.
3. Hỗ trợ, hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán
- Hướng dẫn kế toán phần hành các nghiệp vụ kế toán, phần mềm kế toán của công ty, phục vụ cho sự kết nối liên lạc công việc giữa nội bộ phòng kế toán, đảm bảo đúng quy định của công ty và Pháp luật.
4. Sổ sách và báo cáo
- Chịu trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, bảo mật, quản lý sử dụng: Sổ cái tổng hợp, Sổ chi tiết, chứng từ kết chuyển, phân bổ điều chỉnh, biên bản kiểm kho, toàn bộ số liệu kế toán từng tháng/quý/năm, báo cáo tổng hợp tháng/quý/năm và các báo cáo khác của kế toán phần hành.
- Trực tiếp quản lý sử dụng phần mềm kế toán, và các tài khoản sử dụng.
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm, bảng cân đối phát sinh tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính Tháng/Quý/06Tháng/Năm.
- Lập báo cáo quản trị hàng tháng.
- Lập báo cáo thuế định kỳ tháng, quý, năm.
- Các báo cáo khác theo yêu cầu của HĐQT/TGĐ
5. Kiểm soát HDKD của các chi nhánh, phòng ban liên quan
- Kiểm soát HĐKD tại NMNTU và các chi nhánh, hệ thống quán.
- Kiểm soát tình hình NXT kho hàng hóa, NVL tại chi nhánh, hệ thống quán
- Kiểm soát, ký hồ sơ liên quan đến xuất khẩu, tờ khai hải quan, các tờ trình liên quan đến ICS. Kiểm soát, ký các hồ sơ liên quan đến SO, Sales…
6. Các công việc liên quan khác
- Giải quyết, xử lý một số thắc mắc, đề xuất, ý kiến của các phong ban.
- Đề xuất ý kiến đến HĐQT/TGĐ nhằm mục đích khai thác khả năng quản lý sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí giảm thiểu rủi ro cho công ty.
... ừ & phương pháp hoạch toán phù hợp với chế độ hạch toán kế toán & các quy định hiện hành về thuế nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp cũng như hạn chế các rủi ro khá về thuế. Có trách nhiệm tìm hiểu các văn bản pháp quy liên quan đến luật thuế, ưu đãi thuế, quyết toán thuế ….để tuân thủ thực hiện và vận dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể của công ty.
- Tham gia các công tác kiểm tra/ kiểm soát của bộ phận tài chính kế toán cũng như các bộ phận khác, phối hợp với các đơn vị kiểm toán độc lập nhằm phát hiện các lỗi/ các sai sót và giám sát viêc thực hiện các khuyến nghị của đơn vị kiểm toán, hướng tới việc hoàn thiện bộ máy kế toán/ bộ máy.
- Hỗ trợ GĐTC trong việc xem xét, phân tích báo cáo tài chính và hoạt động kinh tế để đánh giá hiệu quả của sản xuất kinh doanh, phân tích các yếu tố chi phí: tiền thuê nhà, chi phí logictis, chi phí hàng hủy/ hàng hỏng.... của từng cửa hàng, công ty & đưa ra các cảnh báo, các biện pháp phòng ngừa về chi phí phát sinh đột biến
- Phòng ngừa rủi ro khác trong hoạt động kinh doanh: Phối hợp các bộ phận lập các chính sách, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến nghị các biện pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro.
- Tham gia (dự kiến) là thành viên ban kiểm soát của công ty, có trách nhiệm trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các báo cáo, các yêu cầu công việc khác theo chỉ đạo của GĐTC của TNG và CFO của VFM, phối hợp với các đơn vị liên quan như TNG/MSB để lập các chương trình, dịch vụ liên quan.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... tăng dựa trên các hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra phát sinh hàng tháng/ quý
- Kiểm tra, đối chiếu số thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng/quý/năm trên sổ sách kế toán và tờ khai thuế thu nhập cá nhân do phòng nhân sự lập và cung cấp .
- Kiểm tra và lập Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu và chi phí hạch toán sổ sách.
1.3 Lập các báo cáo khác
- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên và theo yêu cầu hợp lý từ các phòng ban khác.
Nhiệm vụ 2 (Task 2): Rà soát lại sổ sách để Quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan Thuế
- Rà soát lại các chứng từ và sổ sách kế toán, xem xét các chi phí phát sinh để phân loại các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.
- Rà soát lại các Hợp đồng và các chứng từ khác, bổ sung kịp thời để đảm bảo các khoản chi phí và doanh thu phát sinh là phù hợp với chế độ kế toán và các quy định của Thuế.
- Và các công việc khác theo chỉ đạo của Phó Tổng Giám Đốc Kế Toán
Nhiệm vụ 3 (Task 3): Kiểm tra bảng giá, chương trình bán hàng và kiểm soát lợi nhuận Công ty:
- Kiểm tra bảng giá và chương trình bán hàng do phòng kinh doanh lập, phù hợp ngân sách được duyệt.
- Kiểm soát lợi nhuận theo kế hoạch được giao.
Lương7 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
... giao dịch ngân hàng,..
- Thực hiện các báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định của cơ quan thuế.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
- Kiểm soát, tổ chức, sắp xếp lưu trữ bảo quản chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Thực hiện các báo cáo và công việc theo yêu cầu của BGĐ.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... t nắm bắt thị trường, có kinh nghiệm làm thị trường là một lợi thế. Lương 7-10 triệu kèm thưởng hoa hồng
5. Trưởng Sale phát triển dự án : 1 người. Lương 15-25 triệu kèm thưởng doanh số.
- Quản trị đội ngũ nhân viên Kinh doanh
- Đảm bảo mục tiêu doanh thu
- Lập dự án doanh số và lợi nhuận
- Phát triển việc kinh doanh mới, dự báo thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường,...
6.Trưởng sale khách hàng bán lẻ : 1 người.Lương 15-25 triệu kèm thưởng doanh số.
- Quản lý và điều hành trực tiếp công việc của từng nhân viên thuộc phòng kinh doanh
- Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và duy trì hoạt động kinh doanh
- Phân công nhiệm vụ, giám sát và trợ giúp nhân viên về khối khách hàng bán lẻ,...
7. Chuyên viên Marketing : 10 người. Lương 7-15 triệu kèm hưởng tổng doanh thu bán hàng.
- Quản lý, hoàn thiện website của công ty
- Xây dựng, theo dõi, tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads
- Quản lý ngân sách Marketing cho kênh Google Ads;
- Kết hợp với chuyên viên Social Media xây dựng và hoàn thiện các kênh quảng cáo trực tuyến
- Nghiên cứu, cung cấp công nghệ, thuật toán và tủ thuật mới của Google Ads;
- Có kỹ năng SEO là một lợi thế;
- Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.
2 3 4

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT