Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự tại Hồ Chí Minh

Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... u phát triển công ty.
- Phát triển các kênh tuyển dụng tiềm năng và chịu trách nhiệm kết quả tuyển dụng.
- Đào tạo, giúp người mới hòa nhập môi trường làm việc
- Quản lý nhân viên hành chính và toàn bộ công việc hành chính nhân sự.
- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, giúp gắn kết các nhân viên, kết hợp làm các Chương trình vì cộng đồng.
- Tham mưu cho BGĐ về các vấn đề liên quan đến đánh giá KPIs của các bộ phận
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... m soát hoạt động Nhân sự và Hành chính theo đúng chủ trương và chính sách Nhân sự của Tập đoàn
4. Phụ trách các hoạt động Phát triển văn hóa Doanh nghiệp tại Chi nhánh
5. Phụ trách và tổ chức các hoạt động, sự kiện của Chi nhánh
6. Xử lý các vấn đề phát sinh tại Chi nhánh
7. Thực hiện các công việc chuyên môn khách theo yêu cầu của Giám đốc Nhân sự
... định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty, xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.
12. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.
13. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.
14. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
15. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.
16. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.
QUYỀN LỢI:
1. Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
2. Cơ hội làm việc độc lập phát triển kỹ năng và chuyên môn. Môi trường trẻ, năng động và sáng tạo.
3. Thưởng tháng lương thứ 13 và các chế độ thưởng khác theo quy định của Công ty.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... i nhập
- Tham gia xây dựng, triển khai Chiến lược Nhân sự
2. Quan hệ Lao động - Phát triển Văn hóa Công ty - Xây dựng, triển khai, và giám sát thực hiện các Hoạt động Tập thể, gắn kết đội ngũ hình thành văn hóa doanh nghiệp
- Thực hiện và xây dựng các mối quan hệ lao động tạo văn hoá và các quan hệ tích cực giữa Người lao động với các Phòng/Bộ phận/Ban Giám đốc và Công ty
- Là cầu nối giữa Ban GĐ và người lao động, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty, tùy thời tham mưu cho Ban GĐ ra các quyết định về nhân sự.
- Hỗ trợ và phối hợp với Ban GĐ, các Phòng/Bộ phận trong công tác quản lý và quan hệ với Người lao động, xử lý Quan hệ Lao động
- Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của Người lao động hàng năm; đồng thời đưa ra ý kiến đánh giá và trình đề xuất cải tiến/điều chỉnh cho năm tiếp theo trên kết quả đánh giá sự hài lòng.
- Bảo đảm tất cả chế độ phúc lợi của Người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng theo chủ trương của Công ty và Luật lao động.
- Tổ chức và giám sát thực hiện, chấp hình nội quy lao động, chính sách lao động…; nhắc nhở và đôn đốc Người lao động chấp hành đúng chủ trương.
- Tổ chức ghi nhận, tổng hợp và đề xuất với Ban GĐ quyết định khen thưởng, xử lý kỹ luật, bổ nhịêm, bãi nhịêm, nâng lương, luân chuyển công tác, sa thải… theo đề nghị của các Phòng/Bộ phận hoặc theo quy chế Công ty.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu nhân viên công ty; Bảo đảm thông tin đầy đủ và mới nhất thể hiện toàn bộ quá trình nhân viên làm việc tại công ty
3. Đối Ngoại - Pháp lý Lao động - Đại diện Công ty làm việc với Cơ quan, Ban ngành, Chính quyền địa phương và các Đối tác có liên quan
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ
- Cập nhật, phổ biến, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong từng thời kỳ phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
4. Quản lý Phòng Hành chính - Nhân sự - Phân công nhiệm vụ, quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của từng Nhân viên thuộc Phòng HC-NS
- Kiểm soát và giám sát các hoạt động của Phòng HC-NS
- Lập và Quản lý ngân sách cho hoạt động của Phòng HC – NS
Chỉ tiêu đánh giá (KPI)
- Theo bảng phân công KPI tháng, quý, năm
- Đưa ra các kế hoạch hoạch định nhân sự và các vấn đề liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc
- Đề xuất lên Ban Giám đốc về việc tuyển dụng, đề bạt, tăng lương, đào tạo, cách chức, giáng chức, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với Phòng Nhân sự.
- Được quyền từ chối thực hiện những công việc trái với quy định của Công ty và Pháp luật
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ạn.
- Chủ trì hoàn thiện hệ thống Lương - Thưởng – Phúc lợi dài hạn, cạnh tranh theo hiệu quả công việc.
- Đánh giá nhu cầu và xây dựng kế hoạch đạo tạo và định hướng phát triển đội ngũ ngắn hạn/trung hạn/dài hạn. Xây dựng và đề xuất các chương trình đào tạo phù hợp cho nhu cầu phát triển nguồn lực và đào tạo hội nhập
- Tham gia xây dựng, triển khai Chiến lược Nhân sự
2. Quan hệ Lao động - Phát triển Văn hóa Công ty - Xây dựng, triển khai, và giám sát thực hiện các Hoạt động Tập thể, gắn kết đội ngũ hình thành văn hóa doanh nghiệp
- Thực hiện và xây dựng các mối quan hệ lao động tạo văn hoá và các quan hệ tích cực giữa Người lao động với các Phòng/Bộ phận/Ban Giám đốc và Công ty
- Là cầu nối giữa Ban GĐ và người lao động, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân viên công ty, tùy thời tham mưu cho Ban GĐ ra các quyết định về nhân sự.
- Hỗ trợ và phối hợp với Ban GĐ, các Phòng/Bộ phận trong công tác quản lý và quan hệ với Người lao động, xử lý Quan hệ Lao động
- Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của Người lao động hàng năm; đồng thời đưa ra ý kiến đánh giá và trình đề xuất cải tiến/điều chỉnh cho năm tiếp theo trên kết quả đánh giá sự hài lòng.
- Bảo đảm tất cả chế độ phúc lợi của Người lao động được thực hiện đầy đủ và đúng theo chủ trương của Công ty và Luật lao động.
- Tổ chức và giám sát thực hiện, chấp hình nội quy lao động, chính sách lao động…; nhắc nhở và đôn đốc Người lao động chấp hành đúng chủ trương.
- Tổ chức ghi nhận, tổng hợp và đề xuất với Ban GĐ quyết định khen thưởng, xử lý kỹ luật, bổ nhịêm, bãi nhịêm, nâng lương, luân chuyển công tác, sa thải… theo đề nghị của các Phòng/Bộ phận hoặc theo quy chế Công ty.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu nhân viên công ty; Bảo đảm thông tin đầy đủ và mới nhất thể hiện toàn bộ quá trình nhân viên làm việc tại công ty
3. Đối Ngoại - Pháp lý Lao động - Đại diện Công ty làm việc với Cơ quan, Ban ngành, Chính quyền địa phương và các Đối tác có liên quan
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ
- Cập nhật, phổ biến, cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết trong từng thời kỳ phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
4. Quản lý Phòng Hành chính - Nhân sự - Phân công nhiệm vụ, quản lý, giám sát và đánh giá thực hiện công việc của từng Nhân viên thuộc Phòng HC-NS
- Kiểm soát và giám sát các hoạt động của Phòng HC-NS
- Lập và Quản lý ngân sách cho hoạt động của Phòng HC – NS
B. Chỉ tiêu đánh giá (KPI)
- Theo bảng phân công KPI tháng, quý, năm
- Đưa ra các kế hoạch hoạch định nhân sự và các vấn đề liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc
- Đề xuất lên Ban Giám đốc về việc tuyển dụng, đề bạt, tăng lương, đào tạo, cách chức, giáng chức, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với Phòng Nhân sự.
- Được quyền từ chối thực hiện những công việc trái với quy định của Công ty và Pháp luật
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ự phát triển của Công ty
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty và tổ chức cho các đơn vị thực hiện.
- Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của các đơn vị. Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó, nhằm đạt kết quả cho việc tái cơ cấu tổ chức thật phù hợp với sự phát triển của Công ty
- Xây dựng cấu trúc lương, quy chế lương, thưởng và phúc lợi cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên. Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự. Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.
- Tham mưu, xây dựng hệ thống BSC-KPI, hệ thống định giá chức danh.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đại của Ban lãnh đạo
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... nhật hệ thống HCNS phù hợp với hoạt động công ty từng giai đoạn.
- Quản lý tuyển dụng nhân sự phù hợp, kịp thời.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... động; việc lập hợp đồng cho người lao động theo quy định của Luật, quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự; giải quyết thôi việc cho người lao động
4. Tham gia xây dựng phương án tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng đảm bảo tuyển dụng đủ nhân sự về số lượng, chất lượng, tiến độ.
5. Cập nhật các quy định của Nhà nước về chính sách lao động, chỉ đạo việc áp dụng thích hợp;
6. Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, quản trị thông tin hành chính, quản trị công tác văn thư lưu trữ;
7. Thực hiện các công việc khác theo sự điều hành trực tiếp của BLĐ công ty
8. Các chi tiết khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT