Tìm việc làm

Tìm việc làm trưởng phòng đào tạo tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... n.
- Tìm kiếm, liên hệ với các chuyên gia đào tạo; Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo.
- Đánh giá chất lượng sau đào tạo.
- Đề xuất kế hoạch phát triển sau đào tạo cho CBNV các bộ phận của công ty và các đơn vị thành viên và báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo nội bộ tại các đơn vị thành viên.
- Báo cáo tổng kết về công tác đào tạo của IMG và các đơn vị thành viên cho Ban giám đốc theo định kỳ hàng tháng/quý/năm.
2/ Hoạch định và quản lý triển khai quy trình đánh giá hiệu quả công việc của công ty và trong hệ thống.
- Phối hợp với Ban Lãnh đạo và các Giám đốc Công ty thành viên xây dựng bộ KPI cấp Công ty, Phòng và cấp cá nhân hàng năm.
- Quản lý việc hướng dẫn triển khai việc đánh giá hiệu quả công việc cho công ty và các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với các bộ phận của IMG và Công ty thành viên triển khai thực hiện đánh giá KPI hàng năm.
- Phối hợp với các bộ phận của IMG và Công ty thành viên tập hợp và tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả công việc trên toàn hệ thống.
- Kiểm soát định kỳ rà soát tổng thể quy trình Quản lý hiệu quả làm việc và đề xuất chỉnh sửa khi cần.
- Báo cáo tổng kết về công tác đánh giá hiệu quả công việc của IMG và các đơn vị thành viên cho Ban giám đốc sau khi kết thúc mỗi kỳ đánh giá/rà soát hiệu quả công việc.
3/ Quản lý và phát triển nhân viên
- Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.
4/ Nhiệm vụ khác
- Hỗ trợ các chức năng trong phòng Nhân sự khi được yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp quản lý.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... triển các cơ hội phát triển kinh doanh mới, phối hợp với các phòng ban xây dựng chính sách, test thử thị trường và phối hợp với TTKD & RSM triển khai…..
• Tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh và xây dựng các kế hoạch và chính sách phát triển kinh doanh
• Thiết kế kế hoạch đào tạo huấn luyện hàng năm, xây dựng bộ khung năng lực và phát triển tài liệu nội dung phù hợp dựa vào kết quả của việc đánh giá năng lực hiện hữu của CBNV, triển khai thực hiện các khóa đào tạo huấn luyện theo lịch đào tạo huấn luyện đã được xây dựng và phê duyệt. Xây dựng các công cụ đánh giá năng lực phù hợp với từng vị trí then chốt, thiết kế tài liệu nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ nguồn, thực hiện các khóa đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ nguồn.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan (Phòng Đối tác nhân sự, và các Phòng ban chuyên môn) triển khai các chương trình Đào tạo nguồn nhân lực dự phòng (Fresh Graduate)
• Thực hiện các công việc khác do cấp lãnh đạo yêu cầu.
... s.
• Contact point to work with other departments
• Other related tasks as required by Head of Operation Division.
QUALITY CONTROL
• Controlling quality of activities of all departments in Operations to ensure the compliance with processes and regulations.
• Detecting and promptly handling mistakes/problems affecting service quality of Operations.
• Proactively proposing quality initiatives by requiring the compliance with policies and procedures to ensure quality; developing new models; making changes to maintain and improve the quality of operating processes.
• Regularly updating professional knowledge to ensure the monitoring is closely carried out with current regulations.
TRAINING
• Designing and managing training plans based on needs of departments.
• Monitoring reports of quality and efficiency of staffs in Operations for re-training plans.
• Collaborating with contact points from other relevant departments to improve operating activities.
• Participating in setting up processes, building scenarios and training skills of customer service for all Operations.
• Performing periodic working reports for line manager.
• Performing other tasks as required by Head of Operations.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... p tài liệu pháp luật liên quan đến ngành giáo dục (Việt Nam và các quốc gia là nước sở tại của đối tác) và tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Tham gia xem xét tính pháp lý trong các văn bản của Trường trước khi ban hành. Tư vấn, tham mưu các vấn đề liên quan đến pháp lý cho Ban Điều hành Trường
- Giám sát công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý: thay đổi hội đồng quản trị, đăng ký hiệu trưởng, thay đổi người đại diện pháp luật … các đơn vị thành viên.
3. Giải quyết các công việc của Phòng:
- Thiết lập Cấu trúc tổ chức, quy trình, quy định liên quan đến công tác Quản trị Nhân sự của Phòng và hỗ trợ các Đơn vị trong công tác soạn thảo khi có chỉ đạo.
- Công tác tuyển dụng: phỏng vấn, nhận xét các vị trí trong giới hạn thẩm quyền của Phó Phòng; xem xét hồ sơ tuyển dụng trước khi trình Trưởng phòng/ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phê duyệt.
- Công tác đào tạo: lập kế hoạc hoạt động đào tạo nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu; triển khai định kỳ các lớp đào tạo nội bộ cho nhân sự.
- Hỗ trợ Trưởng phòng rà soát, kiểm tra dữ liệu trong các báo cáo Tháng/ Quý/ Năm
- Giải quyết sự vụ liên quan đến công tác tổ chức nhân sự và quản trị hành chính khi có phát sinh.
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo và báo cáo công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng HCNS.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... n lý, chuyên môn và những chương trình ngoài khả năng của phòng đào tạo Phát triển Nhân tài.
- Thiết lập mục tiêu đào tạo & phát triển nhân viên của phòng.
- Lập kế hoạch và phát triển nhân sự các cấp.
- Nghiên cứu & Phối hợp với các Giám đốc/ Trưởng phòng đề xuất và cải tiến các chương trình đào tạo kỹ năng quản trị, chuyên môn & phát triển nahn6 sự các cấp.
- Theo dõi việc thiết lập, duy trì và cập nhật hồ sơ phát triển nhân viên các cấp trong công ty.
- Kiểm tra và biên soạn tài liệu.
- Kiểm tra việc đánh giá hiệu quả đào tạo kỹ năng quản trị, chuyên môn và phát triển nghề nghiệp nhân sự các cấp.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo & phát triển nhân sự các cấp.
- Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu và cung cấp thông tin cần thiết cho cấp trên và các bộ phận có liên quan.
- Thiết lập chính sách thủ tục đào tạo, hướng dẫn công việc đào tạo & phát triển nhân viên.
- Xây dựng các biện pháp theo dõi , đánh giá hiệu quả đào tạo nhân viên các cấp.
- Đánh giá thực hiện công việc hàng tháng/ quý/ 6 tháng/năm cho nhân viên cấp dưới.
- Đào tạo phát triển thuộc cấp.
- Thực hiện và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng tích hợp ISO.
- Kiểm soát chi phí.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ngoài hàng năm; Quản lý, điều phối, tổ chức, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các khóa đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt.
- Là đấu mối làm việc với các đơn vi cung cấp dịch vụ đào tạo thuê ngoài về; hợp đồng, giảng viên, học viên, nội dung đào tạo.
- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo nội bộ trong Công ty.
- Trực tiếp tham gia xây dựng, tổ chức các hoạt động kết nối nội bộ, xây dựng văn hóa công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Nhân sự.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... cho nhiều vị trí tuyển dụng đặc biệt là các vị trí có số lượng, nhu cầu lớn, dự án tuyển nhiều, nhanh, tốc độ.
- Quản lý ngân sách tuyển dụng
- Phát triển thương hiệu tuyển dụng .
2/ ĐÀO TẠO:
- Tìm kiếm và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của khối/ phòng ban. Phối hợp với các bộ phận chức năng lên kế hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo (TNA) cho từng khối/ phòng ban
- Thiết kế, xây dựng và trực tiếp tham gia huấn luyện (giảng) các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ CB-CNV chủ lực. Đồng thời xây dựng các chương trình Nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ Trưởng Nhóm/Trưởng Ban và trực tiếp huấn luyện ( giảng).
- Tham gia hướng dẫn giảng cho đội ngũ Giảng viên nội bộ để thực hiện các chương trình đào tạo mới xây dựng.
- Thực hiện đào tạo cho nhân viên nội bộ các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế tại công ty
- Tham mưu cho Ban Giám đốc và phối hợp với các phòng ban, bộ phận để xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ cho công ty (Giáo viên nội bộ là các Trưởng, Phó phòng chuyên môn)
-Phối hợp với các khối/ phòng ban để đánh giá hiệu quả sau đào tạo
- Thực hiện việc xây dựng, cập nhật tài liệu chính sách huấn luyện đào tạo phù hợp với chuyên môn từng vị trí công việc và định hướng phát triển của Công ty
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... ạo học sinh theo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với mục tiêu Công ty đề ra.
- Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT