Tìm việc làm

Tìm việc làm tổng giám đốc tại Long An

LươngThỏa thuận
Long An
... ng biết
- Lập báo biểu, báo cáo trên ppt, excel
- Phiên dịch cuộc họp/ báo cáo
- Lương: thỏa thuận
... n chí làm việc tốt
- Tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh cho tổ chức
- Quản lý và kiểm soát việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty
- Xây dựng và phát triển danh tiếng của công ty
2. Hàng tuần
- Đánh giá công việc thực hiện trong tuần so sánh với kế hoạch và đề ra mục tiêu cho tuần tiếp theo.
- Xác định các mục tiêu công việc quan trọng cần hoàn thành trong tuần và kiểm tra việc thưc hiện .
- Đôn đốc, nhắc nhở nhân viên thực hiện các mục tiêu công việc
3. Hàng tháng
- Xem xét đánh giá các yêu cầu công việc quan trọng trong tháng của các phòng ban .
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tháng của các phòng ban .
- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nguồn lực cần thiết để thực đảm bảo kế hoạch tháng thành công .
4. Hàng Quý
- Kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức.
- Dự báo việc đạt kế hoạch của quý, và các tác động đến kế hoạch năm để có những biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu của quý, năm đã đề ra .
5. Hàng năm
- Lập kế hoạch năm trình hội đồng quản trị xem xét thông qua .
- Lãnh đạo việc thực hiện thành công kế hoạch năm .
6. Đột xuất
- Giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch trong họat động sản xuất kinh doanh.
- Giải quyết các yêu cầu phát sinh của chính quyền, khách hàng, đối tác đảm bảo hiệu quả của hoạt động SXKD .
- Thực hiện các yêu cầu khác của hội đồng quản trị giao .
... m Đốc
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc
- Nghiệp vụ thư ký vững
- Biên soạn các văn bản theo yêu cầu
- Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc

Lương5 triệu - 7 triệu
Long An
... rình Phó TGĐ.
- Soạn thảo các thông báo, chỉ thị của Phó TGĐ tới các phòng ban nhằm đảm bảo công việc triển khai theo đúng kế hoạch.
- Quản lý, lưu trữ các tài liệu một cách khoa học, rõ ràng.
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT