Tìm việc làm

Tìm việc làm quản lý kinh doanh khu vực tại Hồ Chí Minh

LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ng bước tiên phong, Phát triển vượt trội, Tận hưởng cuộc sống.
Mục đích của vị trí:
Kênh Hợp tác Ngân hàng là một kênh phân phối đang nổi lên ở Việt Nam với tiềm năng tăng trưởng cao. Mục đích của vị trí này nhằm mang lại hiệu suất cao cho sự phát triển của phí bảo hiểm quy năm (APE), tỷ lệ hoạt động và doanh thu của Prudential thông qua tuyển dụng, đào tạo và quản lý hiệu quả đội ngũ kinh doanh.
Phạm vi công việc:
• Phối hợp với Lực lượng kinh doanh trong việc lập kế hoạch bán hàng và các hoạt động đào tạo hàng tháng (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...) tại các Ngân hàng trong miền quản lý.
• Thực hiện chỉ đạo các hoạt động bán hàng và đào tạo tại Ngân hàng đối tác được giao để đạt được các mục tiêu bán hàng dự kiến APE, tuyển dụng & tỷ lệ hoạt động.
• Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng tại các chi nhánh của Đối tác Ngân hàng được chỉ định và đội ngũ bán hàng về APE, tuyển dụng, tỷ lệ hoạt động & tuân thủ.
• Chịu trách nhiệm đào tạo và phát triển lực lượng quản lý kinh doanh vùng và đội ngũ bán hàng phù hợp với định hướng của Ngân hàng được chỉ định.
• Các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài: Duy trì hợp tác vững chắc và có hiệu quả với các đối tác đối nội và đối ngoại
• Đề xuất ý tưởng để cải thiện quy trình nội bộ và dịch vụ khách hàng
• Chịu trách nhiệm làm việc, tham gia các cuộc họp với các Giám đốc chi nhánh Ngân hàng về các chính sách, quy định và các vấn đề liên quan để cải thiện quy trình bán hàng nhằm tăng doanh số của đội ngũ kinh doanh.
• Những công việc khác theo sự chỉ đạo của ban quản lý.
Trách nhiệm chính:
• Hoàn thành chỉ tiêu được giao ở vị trí Quản lý kinh doanh khu vực
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nội bộ và đối tác; tìm kiếm và duy trì hiệu quả truyền thông với đối tác chiến lược
• Vị trí Quản lý kinh doanh miền đóng vai trò là người đại diện của Công ty trước đối tác, làm việc trên tinh thần:
- Tôn trọng và trung thực
- Quan tâm và hợp tác công bằng
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... p cận các đại lý phân phối, thu thập và phân tích thông tin của các đối thủ cạnh tranh.
- Phân tích hoạt động bán hàng của đại lý, làm việc với người quản lý phân phối để xử lý các hoạt động quảng bá và tiếp thị, đảm bảo các đại lý đạt được doanh thu của họ mỗi tháng và mỗi quý.
- Tiếp cận, phát triển và duy trì sự hợp tác lâu dài với những khách hàng mới, giới thiệu các sản phẩm và chính sách của công ty.
- Giới thiệu và hướng dẫn sản phẩm mới, giải pháp mới cho các đại lý
- Tiếp nhận các phản hồi từ các đại lý
• Marketing
- Tổng hợp thu thập thông tin hoạt động marketing của đối thủ và đề xuất kế hoạch marketing cho từng khu vực, giai đoạn.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... m:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất của Phòng;
- Tham mưu cho Trưởng phòng khu vực trong công tác xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tại khu vực
- Tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đôt xuất công tác tín dụng tại các ĐVKD trong khu vực;
- Thực hiện giám sát từ xa/kiểm tra tại chỗ việc triển khai thực hiện các quy định của BAC A BANK, Pháp luật về các nghiệp vụ tín dụng đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch và kịp thời phát hiện rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Phân tích đánh giá nguyên nhân dẫn đến sai sót, vi phạm,… tại các ĐVKD và đề xuất Lãnh đạo Phòng/Ban các biện pháp xử lý theo quy định;
- Theo dõi việc khắc phục tồn tại yếu kém, tiềm ẩn rủi ro trong công tác tín dụng đã phát hiện thông qua công tác kiểm tra giám sát; kết quả thực hiện phương án khắc phục, phòng ngừa về sự không phù hợp tại Biên bản kiểm tra; phúc tra kết quả khắc phục sau kiểm tra tại các ĐVKD trong khu vực phụ trách;
- Giám sát các đơn vị trong việc kiểm tra tình hình lãi dự thu, lãi ngoại bảng;
- Giám sát tình hình tuân thủ hạn mức các RRTD theo quy định của BAC A BANK và có cảnh báo kịp thời các vấn đề có liên quan;
- Phối hợp với các Phòng chức năng có liên quan của hội sở chính tổ chức đánh giá định kỳ về quá trình quản lý rủi ro tín dụng ở khu vực phụ trách và thực hiện đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời (nếu có);
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến rủi ro tín dụng định kỳ hoặc đột xuất, đề xuất lựa chọn các giải pháp ứng phó rủi ro phù hợp với tình hình trong khu vực và tình hình chung của BAC A BANK.
3. Theo dõi, thu thập và thực hiện cảnh báo rủi ro tín dụng trong khu vực. Đánh giá mức độ tuân thủ của các ĐVKD trong khu vực miền Nam
- Tổng hợp các sự cố trong công tác tín dụng đã xảy ra tại một số đơn vị trong khu vực để thông qua Khối QLRR thực hiện cảnh báo rủi ro cho toàn hàng hoặc trong khu vực phụ trách;
- Thường xuyên thu thập thông tin thị trường khu vực, thực hiện cảnh báo sớm các rủi ro xảy ra;
- Đánh giá mức độ tuân thủ của các ĐVKD trong khu vực đối với hoạt động QLRR tín dụng. Thực hiện cảnh báo rủi ro tiềm ẩn đến các Giám đốc ĐVKD;
4. Hỗ trợ theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ giám sát việc khắc phục kết quả kiểm tra và triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động rủi ro tín dụng
- Thực hiện phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yều kém, tiềm ẩn rủi ro đã được ban kiểm toán nội bộ phát hiện;
- Triển khai thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động QLRR tín dụng của Ban Kiểm toán đến các ĐVKD trong khu vực;
- Lập báo cáo kết quả hỗ trợ gửi Ban kiểm toán nội bộ.
5. Nhiệm vụ khác
- Xây dựng hệ thống báo cáo và thực hiện các báo cáo bên trong bên ngoài liên quan đến hoạt động của Phòng;
- Thực hiện cung cấp thông tin cho các ĐVKD trong khu vực, Khối/Phòng/Ban chức năng của Hội sở chính có liên quan khi có yêu cầu;
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong quy trình có liên quan;
- Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan;
- Tham gia các lớp đào tạo bên ngoài và nội bộ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Ban.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ng và các nghiệp vụ ngoài phạm vi của QLRR tín dụng và QLRR thị trường
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát tuân thủ định kỳ hàng năm;
- Giám sát từ xa thông qua các công cụ phù hợp;
- Thực hiện/phối hợp thực hiện kiểm soát tuân thủ tại các ĐVKD trong khu vực định kỳ/đột xuất về các nghiệp vụ;
- Tham gia Đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý rủi ro vận hành tại các ĐVKD trong khu vực;
- Thực hiện giám sát từ xa/kiểm tra tại chỗ việc triển khai thực hiện các VBQP tại các ĐVKD trong khu vực; đảm bảo tính tuân thủ, minh bạch và kịp thời phát hiện các rủi ro trong hoạt động của ĐVKD và đề xuất Giám đốc Ban các biện pháp xử lý theo quy định;
- Định kỳ lập báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ của các PGD, phòng nghiệp vụ và các CBNV thuộc các ĐVKD trong khu vực. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai sót, vi phạm và đưa ra các cảnh báo rủi ro tiềm ẩn (nếu có) nhằm hỗ trợ Giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý RRVH tại đơn vị;
- Theo dõi và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện phương án khắc phục, phòng ngừa về các sự không phù hợp tại Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yếu kém, tiềm ẩn rủi ro đã được phát hiện qua kiểm tra/giám sát;
- Tham gia góp ý kiến cho các hoạt động cải tiến quy trình/hệ thống cũng như cải tiến các bước xử lý nghiệp vụ. Đề xuất các cảnh báo, nhắc nhở nhằm giảm thiểu RRVH cũng như tăng cường văn hóa QLRRVH khu vực;
- Phối hợp với các ĐVKD trong khai báo, thu thập các rủi ro phát sinh trong tác nghiệp tại các ĐVKD;
- Hỗ trợ/phối hợp thực hiện lập kế hoạch phòng ngừa, giảm nhẹ RRVH;
- Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, thực hiện việc triển khai hoạt động QLRR vận hành của ĐVKD trong khu vực theo đúng các quy định, quy trình, quy chế của Khối QLRR đã được ban hành;
- Phối hợp thực hiện phân tích, rà soát đưa ra ý kiến về khía cạnh RRVH, các rủi ro tiềm ẩn đối với các sản phẩm, quy trình, hướng dẫn nội bộ của BAC A BANK trước và sau khi ban hành.
3. Hỗ trợ theo yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ giám sát việc khắc phục kết quả kiểm tra và triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ban kiểm toán nội bộ liên quan đến hoạt động rủi ro vận hành
- Thực hiện phúc tra kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, yều kém, tiềm ẩn rủi ro đã được ban kiểm toán nội bộ phát hiện;
- Triển khai thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động QLRRVH của Ban Kiểm toán đến các ĐVKD trong khu vực;
- Lập báo cáo kết quả hỗ trợ gửi Ban kiểm toán nội bộ.
4. Nhiệm vụ khác
- Xây dựng và thực hiện các báo cáo bên trong bên ngoài liên quan đến hoạt động của Phòng;
- Thực hiện cung cấp thông tin cho các ĐVKD trong khu vực, Khối/Ban/Trung tâm/Phòng chức năng của Hội sở chính có liên quan khi có yêu cầu;
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong quy trình có liên quan.
- Thực hiện lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan;
- Tham gia các lớp đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Ban.
Lương15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
... o Nhân viên
4. Triển khai, quản lý và kiểm tra, đôn đốc bán hàng theo kế hoạch doanh số, bao phủ. Triển khai, kiểm soát và đánh giá các hoạt động hỗ trợ bán hàng như: CTKM, thi đua bán hàng, bảng hiệu, POSM tung hàng, trưng bày…
5. Thăm viếng thị trường, kiểm tra tình hình thực tế, đánh giá mức độ thành công của các chính sách và cạnh tranh về giá cả. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng
6. Xây dựng, phát triển chuỗi hệ thống . Đề xuất hạn mức công nợ, hình thức thanh toán của khách hàng. Phân bổ chỉ tiêu cho khách hàng
7. Theo dõi, kiểm soát và thu hồi công nợ của khách hàng trong khu vực theo chỉ tiêu
8. Thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng hạn các Báo cáo định kỳ Tuần / Tháng / Quý và các báo cáo đột xuất cho Trưởng bộ phận kinh doanh và BGĐ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... háng/quý/năm theo chiến lược của công ty.
- Chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo về kết quả doanh số của phòng.
- Xây dựng chính sách kinh doanh, chính sách nhân sự.
- Phát triển hệ thống đại lý phân phối trên khu vực được giao.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... đưa ra đề xuất kiến nghị.
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng và chăm sóc khách hàng
- Chịu trách nhiệm về việc đôn đốc , thu hồi công nợ và có trách nhiệm giải quyết triệt để các công nợ khó đòi.
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh khu vực mình quản lý.
- Làm theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp và tương tác với các phòng kế toán, kho vận, hành chính đảm bảo cân đối lưu thông hàng hóa một cách nhanh nhất.
- Chịu trách nhiệm triển khai và phối hợp triển khai các chương trình marketing do công ty đề ra.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc kinh doanh về doanh số, độ phủ hiệu quả kinh doanh khu vực mình quản lý.
- Hoàn thành các yêu cầu chỉ đạo từ Trưởng kênh GT, Giám đốc kinh doanh và BLĐ công ty.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... - Đề xuất, cải thiện các chương trình và hình thức khuyến mãi để thúc đẩy bán hàng đạt hiệu quả cao.
- Quản lý phát triển đội ngũ nhân viên.
- Thực hiện các báo cáo có liên quan.
***QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Lương :17-25 Triệu
- Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
- Lương tháng 13
- Thưởng hàng năm theo đánh giá năng lực (KPI) của cá nhân và kết quả kinh doanh của công ty
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, được tham gia bảo hiểm chắm sóc sức khỏe theo chính sách riêng của công ty với rất nhiều quyền lợi dành cho người lao động.
- Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát công ty tổ chức hàng năm
- Có 12 ngày phép/ năm
- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT