Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc vận hành tại Hồ Chí Minh

LươngTrên 50 triệu
Hồ Chí Minh
... dựng, đề xuất quy trình vận hành chuẩn cho Fulfillment cho từng nhóm kho thuộc phạm vi quản lý. • Xây dựng, sửa đổi, cập nhật và cải tiến các mô hình vận hành cho phù hợp với từng nhóm ngành hàng, từng nhóm khách hàng và từng dự án cụ thể. • Tham mưu vào kế hoạch phát triển kinh doah Fulfillment dựa trên định hướng của BĐH nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, tỉ trọng khách hàng mới và lượng khách hàng trung thành. • Xây dựng cơ cấu tổ chức, chiến lược & chiến thuật phát triển quy mộ và chất lượng vận hành dựa theo thị trường, tập khách hàng của phòng phát triển kinh doanh và chuẩn hóa vận hành Warehouse & Fulfillment. 3. Thực thi nhiệm vụ • Xây dựng cơ cấu tổ chức, qui trình bộ phần trong phạm vi quản lý thuộc vận hành Warehouse & Fulfillment. • Tham mưu xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành chuẩn cho mô hình vận hành B2C và B2B. • Tham mưu xây dựng hệ thống đo lượng năng suất lao động. • Kết hợp và áp dụng chặ chẽ các tiến bộ về công nghệ vào vận hành để đảm bào tối ưu vận hành. • Rà soát và điều chỉnh định mức chi phí vận hành phù hợp theo lợi thế cạnh tranh. • Xây dựng các phương án, kịch bản dự phòng cho các các rủi ro trong vận hành trong phạm vi quản lý. • Phối kết hợp với khối vận hành NTL & NTX để đảm bảo thời gian toàn trình, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty. • Tham mưu xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí vận hành và quản trị rủ ro trong vận hành. • Giám sát và cải tiến chất lượng của đội ngũ vận hành trực thuộc Warehouse & Fulfillment. • Xây dựng các kịch bản vận hành theo từng nhóm khách hàng, qui trình vận hành, huấn luyện đào tạo cho đội ngũ vận hành, phát triển dự án trực thuộc Warehouse & Fulfillment. • Huấn luyện đội vận hành và xem xét và tìm giải pháp phát triển cho các bộ phận trực thuộc Warehouse & Fulfillment chưa hoàn thành chỉ tiêu KPIs chi phí, chất lượng dịch vụ, vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng theo tuần, tháng, quý. • Tham mưu chuẩn hóa hệ thống WMS và các hệ thống liên quan. Có ý kiến tăng cường hoặc phát triển các tính năng phục vụ trực tiếp cho vận hành. • Tham gia xây dựng hệ thống công nghệ hỗ trợ vận hành Warehouse & Fulfillment. • Phối kết hợp với Phòng công nghệ để đế xuất các cải tiến công nghệ vào Warehouse & Fulfillment phù hợp vớ từng mô hình vận hành. • Hoàn thiện và tập trung mục tiêu kết nối các dịch vụ của Công ty.
... ức năng nhiệm vụ của Trưởng ban quản lý kho quỹ theo quy định Ngân quỹ của MSB.
- Tổ chức hoạt động kiểm kê, kiểm đếm, đóng bó, vận chuyển, bảo quản tiền mặt và tài sản quý tại P.VHKQ theo quy trình, quy định chung.
- Tổ chức kiểm soát số liệu quỹ, đối chiếu số liệu tiền mặt thực tế hàng ngày với số liệu sổ sách kế toán đảm bảo khớp đúng, xử lý các chênh lệch (nếu có).
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ các trang thiết bị. máy móc, tài sản, hệ thống an ninh, hệ thống PCCC... được giao quản lý
3. Tổ chức cung cấp và đáp ứng thanh khoản nhu cầu tiền mặt cho các ĐVKD trên địa bàn:
- Tổ chức kiểm soát và duy trì chất lượng dịch vụ đối với các nghiệp vụ: Giao nhận tiền mặt với các ĐVKD, thu chi khách hàng tại chỗ theo chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết.
- Tổ chức cân đối nguồn tiền mặt hợp lý đảm bảo đủ thanh khoản phục vụ hoạt động của ĐVKD và hệ thống máy ATM.
- Tổ chức phối hợp và xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình cung cấp dịch vụ kho quỹ với ĐVKD, Khách hàng.
4. Quản lý mục tiêu của Phòng và phát triển nhân sự:
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của bộ phận theo hạn mức được phê duyệt,
- Xây dựng kế hoạch công việc và triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch,
- Quản lý, giám sát, phân công công việc, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các CBNV.
- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng và tham gia chương trình Giảng viên kiêm chức theo sự huy động của TT ĐT.
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự của đơn vị được giao quản lý.
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các văn bản mới ban hành đảm bảo tất cả các nhân viên cập nhật, nắm bắt những thay đổi kịp thời.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp , hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị
5. Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.
- Thực hiện báo cáo kho quỹ theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... c hiện các kế hoạch để đảm bảo các yếu tố của sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm.
- Đánh giá hiệu suất công việc và năng lực của khối quản lý, đội ngũ nhân viên cửa hàng và các nhà cung cấp. Thực hiện các kế hoạch để cải thiện chất lượng công việc và lợi nhuận của cửa hàng. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hàng tuần và hàng tháng cho các cửa hàng trong kinh doanh.
- Phối hợp với bộ phận MKT lên chiến lược- Kế hoạch kinh doanh và quản lý thực thi chiến lược –kế hoạch kinh doanh theo Năm , Quý , Tháng.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công Ty nhằm đảm bảo công việc vận hành hằng ngày tại các cửa hàng, triển khai các kế hoạch, chương trình và chiến lược kinh doanh, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân viên, dịch vụ khách hàng và phát triển nguồn nhân lực
- Chịu trách nhiệm phối hợp phòng HCNS sắp xếp đầy đủ số nhân sự làm việc tại các điểm kinh doanh vào ngày lễ tết .
- Đảm bảo giải quyết nhanh chóng và thích hợp của tất cả các khiếu nại (Thanh tra y tế, khách hàng, nhân viên, vv) trong kinh doanh và công việc vận hành hằng ngày. Thông báo cho Giám đốc về các vấn đề nghiêm trọng và các vấn đề khác có thể dẫn đến xung đột về pháp lý.
- Quản lý & đảm bảo chi phí cho nguồn nhân lực và phối hợp xây dựng chính sách tiền lương của của khối vận hành. Đảm bảo và hướng dẫn Quản Lý thực hiện đúng các quy trình, chính sách về nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, nghĩ việc, kỹ luật… phát triển quản lý và nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của Công ty
- Các công việc khác được yêu cầu từ Ban Giám Đốc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... u tư (nếu có);
Nhiệm vụ 2: Giám sát và quản lý vận hành chung
- Thương thảo, quản lý và đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ nội dung hợp đồng của các đơn vị dịch vụ.
- Tổ chức kiểm tra, đối chiếu các báo cáo doanh thu chi phí tại tòa nhà của các đơn vị quản lý vận hành, đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.
- Quản lý và giám sát việc nghiệm thu và thanh toán cho các đơn vị dịch vụ đầy đủ và đúng thời hạn như đã quy định trong hợp đồng dịch vụ. Không để việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ Đầu tư và chất lượng dịch vụ tại tòa nhà.
Nhiệm vụ 3: Xem xét, tham mưu, quản lý ngân sách hoạt động tòa nhà
- Dựa trên các số liệu năm trước hoặc dựa trên định mức (năng lượng, nước, sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng, mua sắm vật tư bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế, dịch vụ), xem xét và tham mưu cho Ban Giám đốc về ngân sách hoạt động hàng năm do các đơn vị quản lý vận hành tòa nhà thiết lập cho tất cả các tòa nhà, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm nhưng không gia tăng rủi ro đình trệ vận hành tòa nhà hoặc/và không đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thanh toán của tất cả các tòa nhà bao gồm quản lý việc mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, đảm bảo không có khoản chi nào vượt ngân sách đã được phê duyệt.
Nhiệm vụ 4: Nhiệm vụ khác
- Tuyển dụng nhân sự và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khi có nhu cầu;
- Tham gia tư vấn về thiết kế về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, vận hành tòa nhà khi được yêu cầu để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả khi đưa tòa nhà vào sử dụng;
- Tham mưu và xây dựng sổ tay tòa nhà, sổ tay cư dân, các form mẫu biểu, quy trình, quy định liên quan đến chất lượng dịch vụ, kỹ thuật và vận hành tòa nhà đảm bảo nội dung chính xác theo đúng chủ trương của Ban Giám đốc;
- Phối hợp với BQLTN trong việc lập kế hoạch và tổ chức HNNCC, bàn giao cho Ban Quản trị đối với các dự án đủ điều kiện.
- Tổ chức thực hiện các công việc hành chính khác & lưu trữ hồ sơ theo quy định kiểm tra 5S, ISO.
- Tính phí quản lý cho các tòa nhà;
- Đại diện Chủ Đầu tư làm việc với các đơn vị quản lý vận hành xử lý hoặc/và hỗ trợ xử lý các than phiền của cư dân về chất lượng dịch vụ, hệ thống/trang thiết bị kỹ thuật tại các tòa nhà;
- Nhận diện rủi ro và có các đề xuất/ giải pháp phòng ngừa/ xử lý kịp thời;
- Giải quyết, xử lý các than phiền của cư dân
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... toán các công ty này cho Ban Tổng Giám Đốc
- Kiểm soát định kỳ số liệu tài chính kế hoạch được giao cho các công ty/ dự án vận hành so với số liệu thực tế cảnh báo cho Ban Tổng Giám Đốc tình hình thực hiện so với kế hoạch để có phương án phối hợp các bộ phận liên quan xử lý kịp thời.
- Tham gia xem xét góp ý các hợp đồng ký kết với đơn vị vận hành nhằm tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro tài chính
- Kiểm tra định kỳ ngân sách từng dự án đảm bảo việc phân bổ, tính toán doanh thu chi phí vận hành và phân chia lợi nhuận của đơn vị vận hành theo đúng quy định, hợp đồng vận hành đã ký kết.
- Kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản…..đề xuất giải quyết các vấn đề phát hiện và trình cho Ban Tổng Giám Đốc xem xét.
- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt của từng dự án vận hành.
- Kiếm soát tính tuân thủ về quy trình, thẩm quyền phê duyệt của dự án vận hành trong các hoạt động tài chính kế toán theo đúng quy trình, quy định và hợp đồng quản lý vận hành
- Kiểm tra báo cáo phân tích tài chính cho từng dự án vận hành so sánh với ngân sách nhằm cảnh báo kịp thời cho Ban Tổng Giám Đốc tình hình tài chính của các dự án.
- Xem xét tính phù hợp của các báo cáo dự phóng vận hành dự án để hỗ trợ tính toán phương án bán hàng và quyết định đầu tư
- Phê duyệt việc điều phối nguồn tiền của các dự án vận hành để được sử dụng đúng qui định, theo đúng cam kết với ngân hàng, đơn vị thứ ba (nếu có), tránh việc thất thoát, đảm bảo hiệu quả tối ưu. Đề xuất với đơn vị quản lý vận hành sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi tạm thời nhằm tối ưu hóa lợi nhuận tài chính.
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị vận hành giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán phát sinh
- Lập các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống kiểm soát/ cải tiến qui trình nội bộ
- Xây dựng hệ thống kiểm soát của phòng kiểm soát tài chính & hệ thống kiểm soát cho các công ty độc lập
- Tham gia thiết lập cải tiến liên tục các quy trình trong các hoạt động vận hành của các công ty đảm bảo nhân viên và Khối/Phòng ban liên quan am hiểu và tuân thủ thực hiện.
- Cải tiến, xây dựng phần mềm kế toán của các công ty nhằm đảm bảo tối ưu công tác kiểm soát tài chính
- Kiểm soát tính tuân thủ qui trình, thẩm quyền phê duyệt của các công ty vận hành.
- Kiểm soát việc lưu trữ bảo mật hồ sơ chứng từ tài liệu liên quan theo yêu cầu Tập đoàn.
Nhiệm vụ 4: Xây dựng đội ngũ nhân sự tài chính kế toán, quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn tài chính/ kế toán/ thuế phát sinh cho các kế toán trưởng của các công ty độc lập và nhân viên trong phòng ban.
- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. Đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng qui định.
- Định kỳ tổ chức đào tạo nhân sự tài chính kế toán của các công ty về kỹ năng chuyên, nâng cao nghiệp vụ.
- Xây dựng nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
... hay cá nhân trong doanh nghiệp.
- Thiết lập và thi hành các chính sách và chế độ nhằm duy trì văn hóa và tầm nhìn của doanh nghiệp.
- Lãnh đạo đội ngũ nhân viên thực thi. Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của các nhân viên thực thi kế hoạch.
- Hỗ trợ CEO trong việc điều hành doanh nghiệp.
- Báo cáo kinh doanh định kỳ với CEO.
- Tham gia vào việc bàn bạc và hoạch định các chiến lược kinh doanh của công ty.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số, tài chính và các chiến lược doanh nghiệp trước CEO.
Chế độ và Phúc lợi:
1. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước, bao gồm: lương tháng 13, thưởng, phúc lợi xã hội.
2. Du lịch hàng năm.
3. Được đào tạo nghiệp vụ theo vị trí công việc và các khóa đào tạo kỹ năng mềm (ví dụ: kỹ năng thuyết trình, tư duy, lập trình ngôn ngữ,v.v…).
4. Môi trường năng động, chuyên nghiệp tại hệ thống nhượng quyền huấn luyện doanh nghiệp toàn cầu ActionCOACH.
5. Cơ hội được mở rộng mối quan hệ và tiếp cận với các CEO, diễn giả nổi tiếng tại Việt Nam cùng với đội ngũ các nhà Huấn Luyện chuyên nghiệp tại công ty, Việt Nam và toàn cầu.
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Tìm hiểu và phân tích thị trường trong nước, ngoài nước để lên kế hoạch kinh doanh phù hợp.
5. Quản lý nguồn nhân lực của đơn vị, đảm bảo nhân lực đủ và cần thiết để vận hành, tạo môi trường làm việc tích cực cho nhân viên.
6. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn.
7. Đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, công tác an ninh, an toàn cho khách hàng và CBNV.
8. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị.
9. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng, kế hoạch hoạt động đã được Ban Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt và báo cáo định kỳ.
10. Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... tác đối nội và đối ngoại theo yêu cầu của Giám đốc;
2. Công tác trợ lý:
• Giúp việc cho Giám đốc trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động tại các Khách sạn / Resort;
• Theo dõi, giám sát, và đôn đốc các cấp quản lý hoàn thành công việc đúng tiến độ theo kế hoạch công việc đã đề ra;
• Phản hồi E-mail đến các bên liên quan theo yêu cầu của Giám đốc;
• Phối hợp với các Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ và đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa, theo dõi việc thực hiện.
• Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung ứng …
3. Công tác khác:
• Thực hiện các báo cáo đình kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên;
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
2 3

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT