Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc pháp chế tại Hà Nội

LươngThỏa thuận
Hà Nội
... pháp lý đối với hoạt động của công ty
- Tư vấn pháp lý đối với các Dự án, Phương án kinh doanh của các đơn vị trước khi trình lên Tổng Giám đốc
- Đánh giá, cảnh báo, rút kinh nghiệm các vấn đề pháp lý từ hoạt động tư vấn pháp lý phục vụ công tác nhận diện, ngăn ngừa rủi ro pháp lý
- Các công việc khác khi được giao
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... p luật và các quy định liên quan đến các hoạt động của Công ty và các Công ty con
2. Tuân thủ
• Thường xuyên tham vấn Ban Kiểm soát tuân thủ của Tập đoàn Talanx về các vấn đề liên quan đến Kiểm soát tuân thủ theo các quy định nội bộ của Tập đoàn.
• Tổ chức triển khai các quy định trong Chính sách Tuân thủ của Tập đoàn Talanx và các quy định nội bộ liên quan tại Công ty và các Công ty con phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty và các Công ty con.
• Thực hiện Phân tích rủi ro tuân thủ đối với Công ty và các Công ty con; báo cáo kết quả phân tích bối cảnh rủi ro tuân thủ cho Lãnh đạo phụ trách và Tập đoàn Talanx.
• Xây dựng Kế hoạch kiểm soát tuân thủ và Ngân sách hoạt động hàng năm để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai sau khi được duyệt.
• Định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện các hoạt động kiểm soát tuân thủ theo Kế hoạch.
• Nhận diện, phân tích những thay đổi trong môi trường pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và / hoặc các Công ty con.
• Thực hiện soát xét về mặt pháp lý đối với bên thứ ba khi cần.
• Thường xuyên cập nhật mạng nội bộ Intranet của Tập đoàn Talanx về các trường hợp phạt vi phạm bằng tiền của Công ty và / hoặc các Công ty con (nếu có).
• Tổ chức triển khai các quy định trong Hướng dẫn Tuân thủ về Chuyên môn và Tư cách đạo đức của Tập đoàn Talanx tại Công ty và các Công ty con.
• Truyền thông tới lãnh đạo và người lao động của Công ty và các Công ty con về các trách nhiệm, nghĩa vụ theo Chính sách Tuân thủ của Tập đoàn Talanx và các quy định nội bộ có liên quan.
B-Công việc quản lý
• Quản lý chung toàn bộ công việc và nhân sự của Ban Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ của Công ty, chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng và tiến độ các công việc của Ban theo chức năng nhiệm vụ được giao.
• Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, phát triển nhân viên, đảm bảo hoàn thành các công việc của Ban theo chức năng nhiệm vụ được giao.
• Xây dựng để trình các cấp có thẩm quyền trong Công ty phê duyệt, ban hành các Quy chế, quy trình, hướng dẫn nội bộ nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ các công việc của Ban theo chức năng nhiệm vụ được giao.
• Xây dựng các chương trình, kế hoạch công việc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... p đoàn ký duyệt;
- Tư vấn và tham gia thẩm định về mặt pháp lý cho Tập đoàn trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, dân sự;
- Soạn thảo các loại hợp đồng, tài liệu, hồ sơ dịch vụ cho các đơn vị trên toàn hệ thống Tập đoàn;
- Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, có đánh giá tác động ảnh hưởng, cảnh báo và đề xuất hướng thay đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thay mặt ban lãnh đạo Tập đoàn chủ trì và phối hợp với phòng Hành chính - Nhân sự trong việc giám sát, đánh giá, khen thưởng, xử lý đối với các hoạt động của các phòng ban chuyên môn, các công ty thành viên trực thuộc;
- Đầu mối tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, thông tin từ cơ quan nhà nước; nghiên cứu, đề xuất ban lãnh đạo tập đoàn hướng giải quyết có lợi nhất;
- Phối hợp với các Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý Thiết kế, Ban Tài chính, Ban Kinh doanh và các phòng ban chuyên môn liên quan giải quyết những vướng mắc liên quan đến các hợp đồng chuyển nhượng nhà ở, đất ở,…. (nếu có) ;
- Phối hợp với ban Phát triển dự án kiểm tra, rà soát hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án nhằm kịp thời bổ sung những thiếu sót pháp lý, tránh rủi ro cho dự án sau này;
- Chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của ban Pháp chế: Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn và giám sát tiến độ, đánh giá hiệu quả công việc; lập kế hoạch làm việc và bố trí nhân sự, thời gian thực hiện công việc đạt hiệu quả,… chịu trách nhiệm cuối cùng về mặt nội dung và chất lượng đối với nghiệp vụ của Ban Pháp chế;
- Phối hợp với Phòng Hành Chính - Nhân sự xây dựng định biện nguồn nhân lực đáp ứng tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong từng thời kỳ phát triển;
- Phối hợp với Hành Chính - Nhân sự xây dựng hệ thống thang bảng lương, hệ thống đánh giá, khen thưởng xử lý áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống;
- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc giám sát thực hiện tuân thủ các Quy chế, Nội quy, các quy định khác của Tập đoàn;
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Chủ tịch Tập đoàn./.
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... ây dựng Hợp đồng;
• Hệ thống hóa và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của T&T;
• Tổ chức lưu trữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ pháp lý gốc của Tập đoàn T&T như: Hồ sơ thành lập, thay đổi ĐKKD; BB, QĐ bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý và các hồ sơ pháp lý khác của Công ty;
• Chủ trì hoặc phối hợp với các Đơn vị của T&T tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nội quy, quy chế của T&T cho cán bộ nhân viên T&T;
• Tổ chức, quản lý hoạt động Ban Pháp chế
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao
LươngTrên 30 triệu
Hà Nội
... ng chồng chéo.
- Đối với SĐTC các Công ty: Phân quyền mạch lạc giữa các cấp. Phân tích được yêu cầu năng lực, kết quả và xây dựng định biên nhân sự tối ưu (không thừa, không thiếu) dựa trên mục tiêu phát triển của đơn vị.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, cơ chế trao đổi phối hợp, đảm bảo tính đơn giản, linh hoạt và hiệu quả trong các hoạt động nhân sự.
- Xây dựng được hệ thống kiểm soát trong hoạt động nhân sự đảm bảo minh bạch, gọn nhẹ, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, đáp ứng các mục tiêu quản trị.
- Xác định và thiết lập các mục tiêu, kế hành động và kế hoạch dự phòng cho phòng ban, bộ phận với các tiêu chí cụ thể, định lượng, khả thi, nhất quán với mục tiêu chiến lược của đơn vị.
- Cân bằng hợp lý giữa các nhu cầu cấp thiết, ưu tiên ngắn hạn với các mục tiêu, kết quả dài hạn
- Phân công công việc đúng chức năng của từng bộ phận, không chồng chéo, đúng người đúng việc, phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân.
-Giám sát và đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của việc triển khai kế hoạch.
- Xác định và áp dụng kịp thời những cải thiện, điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch thành công.
- Trao quyền cho cấp dưới một cách hợp lý để nâng cấp khả năng triển khai linh hoạt công việc và vẫn đảm bảo việc thực hiện thành công kế hoạch.
-Lập Ngân sách phù hợp với yêu cầu của công việc, mục tiêu tình hình thực tế của đơn vị.
- Kiểm soát việc sử dụng ngân sách tại đơn vị, nhận biết các yếu tố gây lãng phí, các rủi ro trong quản lý ngân sách và đưa ra kế hoạch phòng ngừa.
- Thường xuyên so sánh, phân tích, tìm cách giảm chi phí và tăng hiệu quả sử dụng ngân sách và nguồn lực đang có.
- Có khả năng phát hiện sai sót, gian lận và xử lý nghiêm các vi phạm.
- Truyền đạt thuyết phục và truyền cảm hứng về tầm nhìn của tổ chức và các cơ hội đóng góp của mọi cá nhân.
- Là tấm gương thể hiện tinh thần, văn hóa Người An phát trong công việc và ứng xử hằng ngày.
- Dễ gần, tạo được lòng tin, động lực và nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các cấp CBNV.
- Xây dựng được các chính sách nhân sự nhằm tạo động lực cho CBNV các cấp.
Chuyên môn:
Pháp chế
-Soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản do ĐHĐCĐ, HĐQT, TGĐ ban hành
- Dự thảo, soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với đối tác; tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng với đối tác
- Tham gia thẩm định về pháp lý các dự án đầu tư
- Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn
- Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc việc thành lập, cơ cấu lại các Công ty, thực hiện các dự án đầu tư
- Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn
- Tổ chức việc cập nhật văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tập đoàn
- Tổ chức việc rà soát và hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ của Tập đoàn
Yêu cầu:
- Đảm bảo sự phù hợp về thẩm quyền, thể thức văn bản, thể thức ban hành, các nội dung đảm bảo không trái các quy định pháp luật, các quy định nội bộ của Tập đoàn
- Đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của Tập đoàn, dự liệu và có giải pháp cho các rủi ro
- Đảm bảo các căn cứ pháp lý cho việc thực hiện dự án, các điều kiện pháp lý của chủ đầu tư, nội dung dự án phù hợp các quy định pháp luật, nhận diện các rủi ro về pháp lý đối với dự án
- Tiếp cận, đánh giá đầy đủ thông tin để nhận diện, phân tích các rủi ro về pháp lý, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên tính nghiêm trọng của các rủi ro, đề xuất các giải pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro về pháp lý để tham mưu cho cấp quyết định đầu tư
- Triển khai đúng thời hạn các thủ tục pháp lý
- Tham gia các thủ tục tố tụng theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn trong các tranh chấp, khiếu nại tại các cơ quan hành chính, tư pháp.
- Cập nhật và phổ biến các văn bản, chính sách, chế độ của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn; giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật
- Đảm bảo tính đồng nhất và hiệu lực của hệ thống văn bản nội bộ
- Đảm bảo hiệu quả và kịp thời
QUYỀN HẠN
- Chủ trì xây dựng các chính sách, quy trình nhân sự chung của toàn Tập đoàn và kiểm soát việc triển khai thực hiện tại các công ty thành viên
- Thẩm định SĐTC, định biên và ngân sách nhân sự của các công ty
- Thẩm định các đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm CBLĐ cấp 4 trở lên của Tập đoàn."
LươngThỏa thuận
Hà Nội
... kiểm tra tuân thủ xây dựng lập kế hoạch kiểm toán tổng thể hàng năm cho mảng nghiệp vụ phụ trách và định kỳ rà soát điều chỉnh.
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết cho mảng nghiệp vụ phụ trách, đồng thời lập và phát hành các báo cáo kiểm toán tới các đơn vị có liên quan.
- Chịu trách nhiệm đề xuất các khuyến nghị, giải pháp thích hợp. Theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, chỉnh sửa sau kiểm toán. Đối với các trường hợp đơn vị kiểm toán đề xuất trường hợp miễn trừ kiểm toán (không thực hiện các khuyến nghị kiểm toán vì lý do khách quan/chủ quan), Giám đốc kiểm toán có trách nhiệm đánh giá, làm việc với đơn vị và đề xuất trình Giám đốc Trung tâm kiểm tra tuân thủ xây dựng phê duyệt.
- Cập nhật hồ sơ rủi ro mảng nghiệp vụ phụ trách phù hợp với các biến động, thay đổi của môi trường kiểm soát, môi trường kinh doanh trong và ngoài hệ thống.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, sửa đổi sổ tay nghiệp vụ, chương trình kiểm toán của mảng nghiệp vụ mình phụ trách. Phối hợp với các giám đốc kiểm toán khác để xây dựng, sửa đổi các sổ tay nghiệp vụ, chương trình kiểm toán của các mảng nghiệp vụ liên quan.
- Đảm bảo các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng quy trình, quy định; bằng chứng kiểm toán phải chính xác và được lưu trữ đầy đủ.
- Đảm bảo chất lượng kiểm toán phù hợp với quy định của Khối và Ngân hàng thông qua soát xét trực triếp hoặc tổ chức rà soát chéo giữa các nhóm kiểm toán.
- Duy trì sự trao đổi thường xuyên, liên tục với các Khối nghiệp vụ liên quan. Là đầu mối đưa ra ý kiến tư vấn, góp ý cho các GĐ Khối/GĐ Trung tâm nhằm nâng cao tính đầy đủ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của mảng nghiệp vụ phụ trách.
- Duy trì sự trao đổi và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị thực hiện chức năng kiểm soát, quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành liên quan tới mảng nghiệp vụ phụ trách nhằm nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung của Techcombank.
- Chịu trách nhiệm trước Khối về chất lượng báo cáo kiểm toán. Hỗ trợ Khối lập các báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán định kỳ đối với mảng nghiệp vụ phụ trách làm cơ sở tổng hợp báo cáo chung của toàn Khối và các cơ quan chức năng khác theo qui định của pháp luật và của Tecchombank.
- Xây dựng và quản lý đội ngũ kiểm toán viên thuộc mảng phụ trách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đưa ra những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để hỗ trợ các nhóm kiểm toán.
- Đảm bảo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNB phải được tuân thủ trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.
- Soạn thảo các chương trình, nội dung đào tạo trong lĩnh vực phụ trách cho nội bộ KTNB.
... rong lĩnh vực chứng khoán do các cơ quan, tổ chức liên quan lấy ý kiến; Đưa ra các kiến nghị về mặt pháp lý đối với các vấn đề về tổ chức, hoạt động của Công ty;
- Làm thủ tục, hồ sơ xin cấp phép thành lập và hoạt động, khắc dấu cho Công ty; Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các đơn vị trong Công ty giải quyết các tranh chấp với đối tác, khách hàng, các tranh chấp có liên quan đến hoạt động của công ty;
- Tập hợp, hệ thống, lưu giữ các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty; Phổ biến và tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty cho các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định Pháp luật, quy định nội bộ của KBSV tại các đơn vị, người hành nghề kinh doanh chứng khoán trên toàn hệ thống.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hà Nội
... , biên dịch, chuẩn bị tài liệu, ghi chép các biên bản các cuộc hội thảo, sự kiện tổ chức tại trong và ngoài nước;
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức, ghi chép các cuộc họp và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban lãnh đạo phục vụ công tác quản lý điều hành;
- Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
** Trợ lý Giám đốc_Mảng Pháp lý (Lương từ 600$ - 900$):
- Tư vấn, thẩm định các vấn đề Pháp lý, quy định của Pháp luật liên quan đến các vấn đề phát sinh trong hoạt động vận hành, kinh doanh của Công ty;
- Soạn thảo, thẩm định, tham gia đàm phán các văn bản thỏa thuận, hợp đồng phát sinh trong các hoạt động của Công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ Pháp luật của các bộ phận trong Công ty;
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, đảm bảo quyền lợi của Công ty phù hợp với Quy định của Pháp luật;
- Chi tiết được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
2

CHAT VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

Chat search
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT