Tìm việc làm

Tìm việc làm giám đốc miền tại Hồ Chí Minh

... c hiện các kế hoạch để đảm bảo các yếu tố của sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm.
- Đánh giá hiệu suất công việc và năng lực của khối quản lý, đội ngũ nhân viên cửa hàng và các nhà cung cấp. Thực hiện các kế hoạch để cải thiện chất lượng công việc và lợi nhuận của cửa hàng. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hàng tuần và hàng tháng cho các cửa hàng trong kinh doanh.
- Phối hợp với bộ phận MKT lên chiến lược- Kế hoạch kinh doanh và quản lý thực thi chiến lược –kế hoạch kinh doanh theo Năm , Quý , Tháng.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công Ty nhằm đảm bảo công việc vận hành hằng ngày tại các cửa hàng, triển khai các kế hoạch, chương trình và chiến lược kinh doanh, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân viên, dịch vụ khách hàng và phát triển nguồn nhân lực
- Chịu trách nhiệm phối hợp phòng HCNS sắp xếp đầy đủ số nhân sự làm việc tại các điểm kinh doanh vào ngày lễ tết .
- Đảm bảo giải quyết nhanh chóng và thích hợp của tất cả các khiếu nại (Thanh tra y tế, khách hàng, nhân viên, vv) trong kinh doanh và công việc vận hành hằng ngày. Thông báo cho Giám đốc về các vấn đề nghiêm trọng và các vấn đề khác có thể dẫn đến xung đột về pháp lý.
- Quản lý & đảm bảo chi phí cho nguồn nhân lực và phối hợp xây dựng chính sách tiền lương của của khối vận hành. Đảm bảo và hướng dẫn Quản Lý thực hiện đúng các quy trình, chính sách về nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, nghĩ việc, kỹ luật… phát triển quản lý và nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của Công ty
- Các công việc khác được yêu cầu từ Ban Giám Đốc
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
... ám đốc Vùng.
* Đánh giá hiệu quả sử dụng mặt bằng và đề xuất phương án sử dụng mặt bằng đảm bảo các mặt bằng đều kinh doanh hiệu quả.
5. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
* Phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh cho từng vùng hợp lý, khả thi. Thường xuyên phân tích đánh giá xu hướng phát triển của các chỉ số để đưa ra các giải pháp cải thiện.
* Tổ chức, triển khai, kiểm soát, đánh giá và thanh tra việc lập, thực hiện ngân sách trong miền; đảm bảo các đề xuất về ngân sách hợp lý, hiệu quả và được thực hiện đúng hoặc tốt hơn.
* Tổ chức rà soát và tối ưu hóa các chi phí trong miền; hàng tháng so sánh các chỉ tiêu, phân tích nguyên nhân, họp cùng cơ sở để triển khai hành động, cập nhật báo cáo thường xuyên kết quả
6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ
* Nghiên cứu năng suất, hiệu quả của cán bộ nhân viên (CBNV) dưới quyền; từ đó đề xuất điều chỉnh sơ đồ tổ chức, định biên, chính sách nhân sự tối ưu cho bộ phận mình lãnh đạo; đảm bảo bộ máy và chất lượng nhân sự tinh gọn, đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng.
* Cung ứng (tuyển dụng và bổ nhiệm) CBNV dưới quyền đối với các chức danh thuộc phạm vi mình quản lý nhằm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo định biên đã được phê duyệt.
* Đào tạo cho CBNV dưới quyền và tham gia hoạt động giảng dạy chuyên môn cho cán bộ nhân viên của Công ty; đảm bảo việc đào tạo theo đúng kế hoạch đã phê duyệt với chất lượng tốt và CBNV hiểu, thực hiện văn hoá, phong cách làm việc của Tập đoàn, hoàn thành tốt công việc của mình.
* Hỗ trợ và kiểm soát lộ trình phát triển nghề nghiệp của các cán bộ nhân viên dưới quyền theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
* Tổ chức đánh giá và xếp bậc đẩy đủ, chính xác CBNV dưới quyền, đảm bảo phản ánh đúng, đủ những đóng góp và giá trị thực tế đối với hệ thống.
* Truyền lửa và dẫn dắt toàn quân cùng xây dựng môi trường làm việc văn minh, văn hóa cao theo bộ tiêu chí Môi trường làm việc của Tập đoàn.
7. QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
* Chỉ đạo các Giám đốc vùng lập kế hoạch và tổng hợp trình duyệt kế hoạch chung cho toàn miền
* Thường xuyên nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, đảm bảo tính tối ưu và khả thi.
* Tổ chức triển khai phân công và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.
* Đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có các biện pháp hỗ trợ, xử lý các vướng mắc, tạo các cơ chế động viên hoặc gây sức ép để các cơ sở hoàn thành được các kế hoạch đã đặt ra.
* Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để xây dựng và triển khai các kế hoạch trong tương lai hiệu quả hơn.
8. QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUY ĐỊNH, QUY CHẾ
* Thường xuyên nghiên cứu để nắm rõ các Quy định – Quy chế, Mô tả công việc và đào tạo, các cấp dưới.
* 3 tháng 1 lần rà soát hệ thống Quy định – Quy chế, Mô tả công việc, Tiêu chuẩn, Chính sách trong phạm vi phụ trách; Điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh, cập nhật theo thẩm quyền.
* 6 tháng 1 lần tổ chức hội thảo của các CBLĐ để nghiên cứu đề xuất các điều chỉnh, cập nhật về chính sách, QĐQC, tiêu chuẩn. Các chính sách khen thưởng kỷ luật hợp lòng dân, phát huy tốt hiệu quả, đảm bảo tốc độ chất lượng công việc và tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa cao.
9. QUẢN LÝ TUÂN THỦ PHÁP CHẾ
* Tự trang bị kiến thức cơ bản về pháp lý, chịu trách nhiệm phê duyệt các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của Tập đoàn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
* Tổ chức, triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đánh giá và thanh tra các công việc để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.
10. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA
* Tổ chức hệ thống thanh tra kiểm soát chất lượng trong bộ phận mình quản lý, phân công việc thanh tra - kiểm soát cho các cán bộ lãnh đạo và nhân viên dưới quyền.
* Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức việc thanh tra chuyên sâu/toàn diện đối với các hoạt động trong miền. Đảm bảo trong cơ sở không có những vi phạm; lớn/nghiêm trọng, mang tính hệ thống, lặp lại kéo dài, hoặc đã xảy ra từ lâu mà không được phát hiện khắc phục.
* Thẩm định và phê duyệt đề xuất các quyết định khen thưởng - kỷ luật theo thẩm quyền.
* Định kỳ tổ chức việc đánh giá công tác thanh tra để kịp thời có các điều chỉnh/ chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng công tác thanh tra được nâng lên theo thời gian.
11. QUẢN TRỊ RỦI RO
* Để ý phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong công việc của mình. Phát hiện và xử lý kịp thời mọi rủi ro tiềm ẩn, giảm thiểu thiệt hại.
... a công tác thẩm định, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, đúng với quy trình cho phép.
- Tư vấn và hỗ trợ đơn vị kinh doanh giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động tín dụng.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ (hàng tuần) với đơn vị kinh doanh cũng như các cuộc họp khác với lãnh đạo.
3. Các nhiệm vụ khác
- Hướng dẫn, đào tạo về mặt chuyên môn cho các cán bộ thẩm định.
- Đóng góp ý kiến xây dựng chinh sách tín dụng cho phù hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng cá nhân trong từng thời kỳ.
- Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao theo từng thời kỳ
- Đào tạo, hướng dẫn cán bộ phê duyệt tín dụng cấp dưới
LươngTrên 30 triệu
Hồ Chí Minh
... thị phần sản phẩm, phát triển thị trường mới.
- Kết hợp với Trade Marketing thực hiện các chương trình quảng cáo/khuyến mãi.
- Kiểm soát đầu vào của NPP đồng thời quản lý hiệu quả mức tồn kho nhằm giảm thiểu việc tỷ lệ hàng trả về thấp.
- Theo dõi doanh số bán ra, kiểm soát hạn mức tín dụng, phạm vi phân phối của khách hàng.
- Báo cáo tình hình thị trường từng giai đoạn, tình hình đối thủ cạnh tranh, môi trường kinh tế, chính trị, xã hội… có ảnh hưởng đến doanh thu.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch được giao theo định kỳ cho GĐ KD/PGĐ KD GT.
- Báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện công việc cho GĐ KD/PGĐ KD GT khi có yêu cầu.
- Định kỳ tổ chức thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng; Giải quyết khiếu nại về chất lượng của sản phẩm … do Công ty cung cấp.
- Tham gia việc đánh giá hiệu quả của dự án sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến.
- Tham gia thiết lập kế hoạch tạo sản phẩm - dịch vụ của công ty.
- Xây dựng và đề xuất giá bán sản phẩm của công ty.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn, môi trường theo qui định của công ty.
- Thực hiện công tác khác theo yêu cầu của GĐ/TGĐ.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... c họp: theo yêu cầu của TGĐ và các cuộc họp của phòng
- Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến TGĐ để xin ý kiến chỉ đạo
- Truyền đạt ý kiến/ chỉ đạo của TGĐ cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt
- Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,…theo ý kiến chỉ đạo của TGĐ
- Điều phối công việc giữa các phòng ban
- Tham gia các buổi họp liên quan đến công việc
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của TGĐ
- Hỗ trợ các phòng ban (nếu cần)
III. Quyền hạn:
1. Phê duyệt các chứng từ theo bảng phân quyền của Tổng Giám Đốc (nếu có).
2. Được quyền yêu cầu cung ứng đủ nguồn lực, tài lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Thay mặt Tổng Giám Đốc giải quyết các vấn đề khác khi được ủy quyền.
4. Đóng góp ý kiến lên Tổng Giám Đốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động, kinh doanh của Công ty.
5. Yêu cầu các Giám Đốc Khối, Trưởng Phòng, nhân viên khác hợp tác và hỗ trợ trong công việc.
Lương20 triệu - 30 triệu
Hồ Chí Minh
... cầu nhập hàng đảm bảo đủ lượng hàng bán cho cửa hàng, không tồn kho nhiều. Biết được mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc bán tốt để chọn lọc mẫu mã yêu cầu nhập hàng
- Vật dụng trưng bày, quản lý được tất cả các tài sản có tại cửa hàng, nắm được cách thức trưng bày tại các cửa hàng, am hiểu và hướng dẫn nhân viên sử dụng đúng các vật dụng trưng bày tại cửa hàng.
- Nghiên cứu thị trường, khách hàng, Nắm bắt được thông tin về các nhà cung cấp lân cận có mặt tại khu vực gần cửa hàng. Nắm bắt được các hình thức khuyến mãi đang thực hiện tại các cửa hàng và kết quả của chương trình so sánh với các chương trình cùng kỳ để từ đó có những góp ý cho những lần sau được hiệu quả.
- Tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng tại cửa hàng trong từng khu vực.
- Giải quyết việc phát sinh
- Phối hợp các phòng ban, thiết lập mối quan hệ giữa các cửa hàng
- Báo cáo công việc & Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo.
*Tổng thu nhập: từ 20,000,000 đồng/ tháng ( Lương + thưởng KPI + thưởng doanh số )
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... ện các cam kết thanh toán/ phương án xử lý nợ đã được phê duyệt của các khách hàng trong phạm vi danh mục đang quản lý;
- Theo dõi giám sát việc thu hồi nợ của đối tác thu hồi nợ của VIB đối với các khách hàng thuộc địa bàn quản lý;
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng/Bộ phận liên quan để xây dựng chính sách, quy định quy trình liên quan đến xử lý nợ theo mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của VIB;
- Tổ chức và tham gia triển khai các chương trình đào tạo giúp tăng tỉ lệ nợ được thu hồi của TT QLN trong danh mục các khoản vay quá hạn của NHBL;
- Quản lý hiệu quả ngân sách, chi phí xử lý nợ đã được phê duyệt; Tổ chức thực hiện công việc, huấn luyện và giám sát việc thực hiện của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
LươngThỏa thuận
Hồ Chí Minh
... đơn vị đảm bảo tuân thủ đối với các quy định và hướng dẫn của Ngân hàng.
- Thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản vay, bảo lãnh (đối với các phòng giao dịch có hoạt động tín dụng).
- Đào tạo và phổ biến chuyên môn nghiệp vụ theo qui định của Ngân hàng cho CBNV Phòng giao dịch.
- Tư vấn cho Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khối bán lẻ về chính sách tiếp thị, mở rộng khai thác nguồn khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
- Quản lý con dấu, ấn chỉ quan trọng, an toàn kho quỹ tại Phòng giao dịch theo quy định của Ngân hàng.
- Phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát viên tại Phòng giao dịch để kiểm soát trên hệ thống đảm bảo an toàn, chính xác và nhanh chóng, hạn chể rủi ro.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại điểm giao dịch, xây dựng hình ảnh và tác phong làm việc chuyên nghiệp của ngân hàng.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Chi nhánh giao.
Mẫu cv xin việc Tìm việc làm
head cv

Mẫu CV xin việc đẹp nhất

Liên hệ qua SĐT