Tìm việc làm Do nhu cầu mở rộng quy mô cửa hàng chị cần 3 bạn tại cửa hàng.