Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
Marketing 06

지원하고 싶은 위치

Ẩn
자기소개

1992/01/15

여성

Ẩn
작업 목표
학교를 졸업 한 후 공 3 년 이내에  배운 지식을 회사에 적용하고 일하면서 회사에 발전에 기여할 수 있는것으로 희망합니다. 회사에서 오래 일하기 원하고  비즈니스 부서의 고위 관리자가 되고 싶습니다.   동시에 마케팅 전문가가되기를 원합니다.
Ẩn
개인의 기능
추가
수정
삭제

팀워크 시킬

추가
수정
삭제

리더 스킬

추가
수정
삭제

업무에 열정 정신이 있음

추가
수정
삭제

온라인 경영에 새로운 방향을 창출하여 일하기

추가
수정
삭제

직장에서의 높은 압력 견디 가능

추가
수정
삭제

의사 소통 능력

Ẩn
상금
우수 실습생 
Phuong Anh 유한책임회사의 2018 년 4 분기 창조하고 역동적인 직원
Ẩn
자격증
사무 컴퓨터 사용 증명서
영어 기본 대화 증명서
Ẩn
취미
여행
수제품 만들기
영화
음악 듣기
Ẩn
참고자
Phuong Anh 유한 책임회사의 아디어 사장
Số điện thoại- 전화번호: 0387 159 784
Ẩn
교육수준
추가
삭제

무역대학교

전공: 무역 마켓팅

졸업수준: 고
평균 점수: 8.2
Ẩn
경력
추가
삭제

Phuong Anh 유한 책임회사시간 : 2016/03-지금

위치 : 영업 임원

많은 직접 채널을 통해 잠재 고객 찾기 : 세미나 참석, 시장 조사 등 ...
Facebook, Zalo와 같은 소셜 네트워킹 미디어에서 온라인 비즈니스 작업 수행
회사 데이터에 따라 고객 목록에 전화
고객 상담 및 주문 마감
추가
삭제

Phuong Nga Toys  주식회사시간 : 2016 년 7 월-2016 년 12 월

직위 : 마케팅 글 프리랜서

-고객 찾기 및 상호 작용을 향상시키기위한  컨텐츠 작성하여  페이스 북 그룹에 올리기
Ẩn
운영 사항
추가
삭제

무역대학교 주도한  온라인 비즈니스  학생 협회에 참여

+ 노숙자들에게 죽을 분배하기+ 고아원에서 자원 봉사자 가르치기

학교및  학생회의 조직한  클럽, 자원 봉사 팀, 헌혈 협회에 적극적으로 참여
Ẩn
진행한 프로젝트
추가
삭제

독특하고 이상한 콘텐츠 마케팅을 통해 고객 심리학에보다 근접한 프로젝트 여정

역할 : 아이디어를 만들고 프로젝트를 계획하는 사람

-결과 : 하노이 비즈니스 협회의 크리에이티브 탤런트 프로그램 승인을 받았고 도시 내 많은 대기업과 경쟁 할 수있는 기회가 생김으로 잠재 고객을 유치 할 수 있습니다.
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
자기소개
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보