Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
Kiểm toán - Kế toán 06

지원하고 싶은 위치

1992/03/18

여성

Ẩn
Ẩn
작업 목표
회계 직업에 대한  지식 활용하고 자신을 위해 더 귀중한 고용 경험을 축적할 수도록 전문환경에 일하고 싶습니다
향후 5 년에서 10 년 동안  회계장 지위로 승진하기 위해 노력합니다.
Ẩn
개인의 기능
추가
수정
삭제

회계 실무 능력이 뛰어납니다.

추가
수정
삭제

전문 회계 소프트웨어 사용에 능숙 함 (Acsoft ...)

추가
수정
삭제

Microsoft Word, Excel, Powerpoint능숙.

추가
수정
삭제

재무 계획 및 업무 정리 기술.

추가
수정
삭제

높은 압력을 받고 작업 가능

추가
수정
삭제

좋은 의사 소통 능력.

Ẩn
상금
Minh Gia 수입출회사의 3 분기 우수한  회계 직원 수 상
노조 대학교의 회계 기술 개발을 돕기 위해 클럽의 활동적인 회원.
Ẩn
자격증
베트남 재무부에서 발행한 회계장 인증서
영어 토익 증명서
사무 커뮤터 인증서
Ẩn
취미
여행
그림 그리기
외국인과 이양기
요리
Ẩn
참고자
Mr.Trần Văn Giang영업팀 팀장0978 418 347
Ẩn
교육수준
추가
삭제

노조 대학교

회계전공

졸업 수준 : 우수
평균 점수 : 8.7
Ẩn
경력
추가
삭제

Hoang Gia 유한책임 회사시간 :2017/01~2019/08

직위 : 종합 회계

매일의 판매 보고서 확인 및 비교
자산을 통한 거래와 현금 관리
상품 및 서비스에 따라 지불 문서를 확인하고 모든 세슨계산서 및 구매 주문을 검토하고 확인
매입-매출 모리터링
법에 따라 부가가치세 신고서 작성
추가
삭제

Minh Gia 수입출 회사시간 : 2015 년 5 월-2016 년 12 월

직위 : 회계직원

직원 출석 및 급여 계산
일일 상품 입 출고 관리
매월  정기 재고 실사
부가가치세 신고 및  세금계산서 사용 상황 보고
회사의 세금 정산 프로세스에서 세금 회계 부서 지원.
Ẩn
운영 사항
추가
삭제

하노이시Nối vòng tay lớn클럽 자원 봉사 활동 참여

+ 노숙자들에게 죽을 분배하기+ 고아원에서 자원 봉사자 가르치기

노동 조합 대학교의 과외 활동 참여
Ẩn
진행한 프로젝트
추가
삭제

회계 소프트웨어 편리한 프로젝트: 프로젝 트아이디어 제안 및 계획수립 담장자

역할 : 개발 방법 제시한 사람

결과 : 회계 운영을 지원하는 소프트웨어가 적용되고 회계 관련 작업을 신속하게 수행 할 수 있도록 도와줍니다.
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
자기소개
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보
Liên hệ qua SĐT