Ngôn ngữ
Tông màu
Font chữ
Cỡ chữ
Giãn dòng
Thêm mục
IT phần mềm 05

지원하고 싶은 위치

Ẩn
자기소개

1993/11/29

남성

Ẩn
작업 목표
저는  C / C ++ / C # 객체 지향 프로그래밍 및 Webform 프로그래밍, winform을 전문으로합니다.그 뿐만 아니라 PHP, Java Scrip, Android 등에 대한 많은 프로그래밍 지식을 갖추고 있습니다.
제 목표는 소프트웨어를 위해 많은 언어를 프로그래밍하는 전문 프로그래머가 되는 것입니다.
앞으로는  프로젝트를  관리자가 될 수 있기를 원합니다.
Ẩn
개인의 기능
추가
수정
삭제

컴퓨터 스킬

추가
수정
삭제

프로그래밍 기술, 그래픽 스킬

추가
수정
삭제

팀워크 시킬

추가
수정
삭제

영어 B1  스킬

Ẩn
상금
Htech New Technology Company의 적극적인 직원
-도시  사무  커퓨터  사용 1 위 수상
Ẩn
자격증
NIIT-ICT 센터에서 발행 한 국제 Unity 프로그래머 인증
-영어 커뮤니케이션 증명서
Ẩn
취미
여행
영화
스포츠
게임하기
Ẩn
참고자
교통  혼잡 경고 시스템 사장
전화번호: 0287 214 789
Ẩn
교육수준
추가
삭제

교통 기술 대학교

전공: 정보 기술

졸업 수준: 중
평균점수: 7.9
Ẩn
경력
추가
삭제

365 기술 세계 회사시간: 2017/07~현재

위치: 프로그램밍 직원

Vaadin Framework를 사용한 Java Scrip  기반으로 웹 프로그래밍
-SLQ Navigator를 사용한 Oracle을 사용한 데이터베이스 관리
BIRT 도구를 사용 보고서 프로그래밍 및 디자인
그래픽 배열 지원
추가
삭제

Htech 신기술 회사시간 : 2016 년 9 월-2017 년 5 월

위치 : 프로그래밍 및 그래픽 디자인의 위치에서 프리랜서

포스터, 종이, 제품 상자, 로고, 문서 등의 제품  디자인 
회사의 요청에 따라  전단지, 배너, 포스터  설계
C # 언어를 주로 사용하여 ASP.NET 환경에 대한 아이디어를 기반으로 학습, 프로그래밍.
Ẩn
운영 사항
추가
삭제

인텔 보드와  장초 콘테스트에 참여

+ 노숙자들에게 죽을 분배하기+ 고아원에서 자원 봉사자 가르치기

-IT 프로그래밍 소프트웨어에 관한 클럽 활동에 참여
Ẩn
진행한 프로젝트
추가
삭제

교통  혼잡 경고 시스템, 교통 신호등 조정 프로젝트

역할 : 교통 혼잡 경고 디자인을위한  아이디어 만들기

결과 : 프로젝트를 통해 팀워크 기술 형성, 팀 관리 운영 스킬, 아두 이노 프로그래밍 기술  등 많은 유용한 경험을 얻었습니다. 
Ẩn
추가정보
추가
삭제

기타 정보( 필요시)

Hướng dẫn

  1. Điền đầy đủ các thông tin hiển thị trong CV
  2. Bấm nút Lưu CV
  3. Tới trang quản lí CV của bạn và tải về máy

Một số lưu ý chung:

  • Sắp xếp thời gian theo thứ tự mới -> cũ.
  • Ưu tiên những gì quan trọng, có liên quan đến vị trí ứng tuyển lên đầu.
  • Ngày tháng nên dùng: 01/01/2020

Chỉnh sửa ảnh đại diện

Ảnh gốc

Nếu ảnh của bạn có dung lượng trên 5MB, vui lòng bấm vào đây để giảm dung lượng ảnh.

Ảnh hiển thị trên CV

Đóng lại (Không lưu)
자기소개
작업 목표
개인의 기능
상금
자격증
취미
참고자
교육수준
경력
운영 사항
진행한 프로젝트
추가정보