Onp Viet Nam, Llc

QA Manager

Onp Viet Nam, Llc

Mức lương: Thỏa thuận

Nơi làm việc: Việc làm Đồng Nai ,Việc làm Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Road 9, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Lượt xem: 1|Mã: NTD49235|Cập nhật: 23/10/2018
Hạn nộp: Đã hết hạn nộp hồ sơ
Mức lương:Thỏa thuận
Chức vụ:
Kinh nghiệm:Không yêu cầu
Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
Yêu cầu bằng cấp:Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính:Không yêu cầu
Địa điểm:Đồng Nai, Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

****Quản lý qui trình / Process management:
• Tạo và cập nhật tài liệu chất lượng bao gồm sổ tay chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng và thỏa thuận chất lượng.
Create and update quality documentation include quality manual, quality standard and quality agreement.
• Tạo và cập nhật qui trình hoạt động kiểm soát chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Create and update quality control operating procedures appropriate to the business objectives.
• Tạo các văn bản về hành động khắc phục sự cố ngay khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Create corrective action whenever any problems appear.
• Phát triển và duy trì các qui trình đảm bảo chất lượng và các hoạt động cần thiết để đảm bảo các qui trình và sản phẩm tuẩn thủ tiêu chuẩn và các yêu cầu chất lượng.
Develop and maintain quality assurance procedures and activities required to ensure that the company’s processes and products are in compliance with applicable quality standards and requirements.
****Sáu sigma, sản xuất tinh gọn và thực hiện chương trình thống kê phân tích:
Six sigma, Lean manufacturing and implement SPC (Statistical process control) program:
• Làm việc với Trưởng phòng Sản xuất để áp dụng công cụ sản xuất tinh gọn và 6 sigma.
Work with Production Manager to apply Lean manufacturing and Six Sigma.
• Tạo các form biểu mẫu để tập họp dữ liệu sản xuất và lập các sơ đồ thống kê phân tích.
Create form to pick up data and create statistical chart.
• Xây dựng và quản lý số liệu của đảm bảo chất lượng để cải thiện hiệu suất sản xuất.
Develop and manage quality assurance metrics for performance improvement of production teams.
Quản lý chất lượng / Quality Management
• Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trên chuyền và cuối chuyền.
Control and take responsibility of product’s quality in line and final.
• Duy trì tính nhất quán của sản phẩm trong suốt chu trình sản xuất.
Maintains product consistency throughout product cycle.
• Đưa ra dự đoán giải quyết vấn đề xảy ra và tạo các hành động khắc phục để giải quyết và đạt được cam kết chất lượng.
Anticipates program release problems and takes corrective action to resolve and achieve quality commitments.
• Thực hiện các quy trình cải tiến chất lượng liên tục.
Implements ongoing quality improvement processes.
• Kiểm soát chất lượng hàng thành phẩm cuối chuyền đảm bảo tỷ lệ hàng hư khi đến tay khách hàng là 0%.
Ensure finished goods defect is 0% when they come to customer.
• Kiểm soát và tổng hợp số lượng hàng hư trên chuyền hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng và đưa ra hướng khắc phục.
Control and summary defect quantity in line every day / every week / every month and create corrective action.
• Điều tra và ghi nhận lại các khiếu nại của khách hàng liên quan đến hiệu suất sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và độ tin cậy của sản phẩm.
Investigate and record customer complaints regarding product performance, specifications, and reliability.
• Theo dõi các điều kiện và các vị trí sản xuất ra các sản phẩm không đạt chất lượng (toàn bộ các sản phẩm không phù hợp) và tìm ra giải pháp.
Follow through with conditioning and production locations on items falling out of specification (all nonconforming product) and find out solution.
• Phát triển, thực hiện kiểm soát chất lượng và qui trình kiểm tra chất lượng cho việc nhận và kiểm tra các vật tư đầu vào và vật tư trên chuyền không phù hợp.
Develop and implement quality control and inspection procedures for receipt and control of incoming materials and in-process materials.
Hỗ trợ sản xuất / Production Support:
• Xử lý sự cố và hỗ trợ hết mình cho bộ phận sản xuất.
Troubleshooting and high tier support.
Huấn luyện / Training:
• Huấn luyện lý thuyết và thực hành hàng tháng cho công nhân sản xuất đảm bảo yêu cầu chất lượng.
Train employees working in production are aware of quality requirements and provide training in best practices every month.
• Làm cho công nhân sản xuất tự chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mà họ làm ra.
Aim to make production employees responsible for managing their own quality standards.
• Thực hiện chương trình huấn luyện chất lượng cho các nhân viên chủ chốt của bộ phận chất lượng và bộ phận sản xuất.
Implement quality training programs for key quality & manufacturing personnel.
• Huấn luyện cho toàn bộ công nhân viên thực hiện tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, đảm bảo rằng tất cả công nhân viên làm theo các hướng dẫn của qui trình đảm bảo chất lượng.
Train employees in implementing all QA standards; ensure all employees are following guidelines for QA follow-up procedures.
• Huấn luyện cho bộ phận sản xuất về các nguyên nhân gây lỗi và hướng khắc phục cho từng trường hợp / Train production team about cause of problems and solutions for each case.
****Mối quan hệ với nhà cung cấp / Relationship with suppliers:
• Làm việc gần gũi với nhà cung cấp để phát hiện ra sai sót về chất lượng để có kế hoạch điều phối nhân sự phù hợp để đạt được kế hoạch sản xuất.
Work close to vendor to find defect of quality to find suitable arrangement of QC staffs to reach production plan.
• Kết hợp với nhà cung cấp để tạo ra các bản hành động khắc phục ngay khi có sự cố xảy ra để hạn chế hàng hư tại nhà cung cấp.
Cooperate to suppliers to create corrective action whenever problems appear to avoid defects at suppliers.
• Đến nhà cung cấp kiểm tra chất lượng nguyên liệu ngay khi có yêu cầu từ phòng Mua hàng.
Come to supplier to inspection quality of material whenever Purchasing department require.
• Đến nhà thầu phụ kiểm tra chất lượng hàng thành phẩm khi có yêu cầu từ phòng Xuất nhập khẩu.
Come to sub-contractor to check finished goods product whenever Im-Ex department require.
****Cải tiến / Improvement:
• Xem xét số liệu thống kê từ sản xuất để xác định các vấn đề chất lượng.
Review statistical data from the production lines to identify quality problems.
• Phân tích các dữ liệu và đề xuất thay đổi quy trình sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng để loại bỏ các vấn đề.
Analyze datas and recommend changes to production processes or quality controls to eliminate the problem.
• Phân tích hồ sơ của các sản phẩm trả về để xác định vấn đề hoặc xu hướng cụ thể theo thời gian. Analyze records of product returns to identify specific problems or trends over time.
• Xây dựng và giám sát các chương trình cải tiến liên tục, nhằm giảm số lỗi và cải thiện mức độ chất lượng. Cải tiến chất lượng liên tục giảm chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm tổng thể.
Develop and monitor continuous improvement programs, aiming to reduce the number of defects and improve levels of quality. Continuous quality improvement reduces manufacturing costs and improves overall product quality.
• Thường xuyên tìm tòi cách cải tiến năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Always improve production productivity and quality.
****Thử nghiệm / Testing:
• Làm việc với phòng thí nghiệm bên ngoài để kiểm nghiệm Carb P2 hàng quý.
Work with all outside third-party labs of Carb P2 every quarter.
• Và làm việc với phòng thí nghiệm bên ngoài để thực hiện các kiểm nghiệm khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Work with all outside third-party labs of other tests as BOD’s requirement.
• Chỉ định thiết bị kiểm nghiệm và qui trình kiểm nghiệm chất lượng chẳng hạn như độ dày màng sơn ướt, độ ẩm gỗ, kích thước vật tư….
Specify test equipment and testing procedures such as thickness of wet film of finishing, moisture content of wood, dimension of materials…..
• Hiệu chuẩn các thiết bị đo hàng năm.
Calibrate all measure tools every year.
****Vệ sinh và an toàn lao động / Cleaning and safety.
• Quản lý nhân viên QC làm vệ sinh và sắp xếp khu vực làm việc sao luôn luôn sạch sẽ và gọn gàng / Manage QC staffs clean and arrange working area very clean and neat.
• Giám sát và nhắc nhở nhân viên QC tuân thủ các qui định về an toàn lao động như đeo khẩu trang, nút chống ồn, găng tay len….. / Supervise and remind QC staffs implement safety rule such as wearing mask, noise button, gloves.
• Kiểm tra những nguy cơ tai nạn lao động / Check accident hazards.
****Báo cáo / Report:
• Báo cáo ngày / tuần / tháng về chất lượng sản phẩm trên chuyền và cuối chuyền.
Report daily / weekly / monthly about quality in line and final.
• Báo cáo tỷ lệ hàng hư cuối chuyền để làm cơ sở thanh toán ABC cho công nhân hàng tháng.
Report defect percentage of final for paying ABC bonus to workers every month.
• Báo cáo kịp thời cho các phòng ban liên quan về tình hình chất lượng vật tư đầu vào để đổi trả hàng hóa không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất / Report to involved departments about incoming quality status of materials to change them right away don’t effect to production schedule.

Yêu cầu công việc

• Cẩn thận/ Nhanh nhẹn trong công việc/ Sáng tao để phát triển.
Careful and speedy in jobs/ Creative for improvement.
• Yêu thích công việc, nhiệt tình đào tạo nhân viên mới.
Love to work and training new staffs in improving their skills.
• Nghiêm khắc trong công việc, đảm bảo tất cả theo thủ tục của công việc.
Strictly in work to make sure all follow the work flow.
• Công bằng với các nhân viên / Fair treatment with staffs.
• Có thể kiểm soát nhân viên bằng cách lập kế hoạch / hoạch định công việc của nhân viên.
Able to handle staffs by planning, scheduling their works.
• Có thể hoàn thành công việc trong thời gian yêu cầu.
Able to do work in give deadline.
• Có thể làm việc dưới áp lực công việc cao / Able to work under high pressure.
• Biết Thiết lập thủ tục theo ISO / Know to set up procedure as ISO.
• Có kiến thức tốt về việc kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng.
Good knowledge of QA/QC.

Quyền lợi được hưởng

- thưởng, chăm sóc sức khỏe, xe đưa đón, du lịch, nghỉ phép

Hồ sơ bao gồm

Thông tin công ty

Quy mô : Đang cập nhật

Fax: Đang cập nhật

Địa chỉ: Road 9, Tam Phuoc Industrial Zone, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Việc làm cùng công ty