Le Meridien Saigon

le meridien saigon

0

0 đánh giá

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

0

0 đánh giá

tổng quan

Trụ sở chính: 3C Ton Duc Thang Street,District 1Ho Chi Minh City,Vietnam

Quy mô công ty: Chưa cập nhật

Mã số thuế: Chưa cập nhật

Tổng giám đốc / Người đại diện pháp luật: Chưa cập nhật

Website: Chưa cập nhật

Ngày thành lập: Chưa cập nhật

Lĩnh vực hoạt động: Chưa cập nhật

Loại hình công ty: Chưa cập nhật

Riverside Setting Situated beside the Saigon River, close to entertainment and commercial areas, Le Méridien Saigon is an ideal base for exploring the local culture and community. Experience this cosmopolitan city in stimulating surroundings. Sophisticated Options If food is your passion, our restaurants will take you on a journey of discovery. For a relaxing escape from business or sightseeing, the Explore Spa offers a range of body treatments, or unwind with a stimulating workout in the fitness centre. Refined Comfort Our 350 modern and sophisticated guest rooms and suites with river views provide an engaging personal space, with an accent on comfort and technology. Sleek contemporary furnishings offer a palette for a restful retreat or serene productivity.

Hình ảnh

Hình ảnh chưa cập nhật

Đánh giá công ty

0

0 đánh giá

Xem thêm

Hãy là người đầu tiên đánh giá công ty này

Đánh giá

Phỏng vấn tại công ty

Hãy là người đầu tiên đánh giá về cuộc phỏng vấn

Đánh giá

Việc làm tại Le Meridien Saigon

IT Manager

25/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Contributes advanced knowledge and skill in technology and general hospitality business knowledge to support the property and technology Information Resources objectives. Position is responsible to the property for all technology planning, decision-making, implementation, and maintenance. May manage property systems technicians and interfaces with vendors, owners, Executive Committee and property staff.
Ensuring Client Technology Needs are Met
Managing Projects and Policies
Maintaining Information Systems and Technology Goals
Demonstrating and Applying IR Knowledge
Leading IR Team
Managing and Conducting Human Resource Activities
Additional Responsibilities
2 năm trước Xem thêm

Director of Human Resources

25/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

• Provide a professional, advisory and executive support service to the General Manager to assist in meeting strategic goals of the establishment.
Cung cấp sự hỗ trợ, tư vấn và quản lý chuyên nghiệp cho Tổng Quản lý nhằm đáp ứng các mụ tiêu chiến lược của khách sạn.
• Participate in the development and implementation of Human Resource policies for the establishment.
Đóng góp trong việc phát triển và thực hiện các chính sách nhân sự của khách sạn.
• Liaise with Department Heads and make recommendations regarding Human Resource issues including staffing levels.
Liên lạc với các Trưởng Bộ Phận để tiếp nhận các đề xuất về nhu cầu nhân sự trong biên chế.
• Design, implement and review training programs to meet specific department needs.
Thiết kế, thực hiện và theo dõi kế hoạch đào tạo để đáp ứng như cầu cụ thể của từng bộ phận.
• Management of training and development activities including training needs analysis and program evaluations.
Quản lý các hoạt động đào tạo và phát triển bao gồm phân tích nhu cầu đào tạo và chương trình đánh giá.
• Analyse staff turnover and sick leave with the aim of implementing strategies for reduction.
Phân tích số lượng nhân viên và nghỉ bệnh nhằm mục đích thực hiện các chính sách cắt giảm biên chế.
• Oversee compliance with Federal and State Employment Legislation, Equal Employment Opportunity, Anti Harassment Policy and Industrial Awards.
Giám sát việc tuân thủ Luật Lao động của Nhà nước và Liên bang, Cơ hội Bình đẳng Việc làm, Chính sách Chống quấy rối và Khen thưởng công nghiệp.
• Develop recruitment strategies and oversee the efficient and timely hiring of all associates. Ensure the systems are appropriate and procedures are followed.
Phát triển chính sách tuyển dụng và giám sát một cách hiệu quả và kịp thời công tác tuyển dụng nhân viên. Đảm bảo hệ thống vận hành theo quy trình vá hợp lý.
• Conduct the annual Employee Satisfaction Survey.
Tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên hàng năm.
• Implement and evaluate an effective Performance Appraisal System in line with corporate guidelines.
Thực hiện và đánh giá Hiệu năng Hệ thống thẩm định nhân sự một cách hiệu quả phù hợp với định hướng doanh nghiệp.
• Participate in the preparation of the Strategic Business and Operating Plans.
Tham gia chuẩn bị cho các Chiến lược kinh doanh và Kế hoạch Hoạt động.
• Oversee the effective administration of personnel records and files in line with Starwood Policy.
Giám sát việc quản lý hiệu quả các báo cáo và tập tin nhân sự phù hợp với Chính sách Starwood.
• Develop and administer Corporate and Hotel Human Resource Policies.
Xây dựng và quản lý các Chính sách Nhân sự của khách sạn và công ty.
• Develop and administer employee recognition programs.
Xây dựng và quản lý kế hoạch tuyển dụng nhân viên.
• Oversee effective workplace injury management, ensuring rapid return to work programs are in place for all associates.
Giám sát việc quản lý các tai nạn lao động hiệu quả, đảm bảo cho nhân viên được quay lại làm việc một cách nhanh chóng.
• Develop and implement detailed Human Resources plans to support business objectives.
Xây dựng và thực hiện chi tiết các kế hoạch nhân sự nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.
• Liaise with the Executive Committee, regarding potential opportunities and threats so as to be pro-active in addressing changes in the Hotel’s environment.
Liên lạc với Ban Điều hành, liên quan đến các cơ hội tiềm năng cũng như các môi đe dọa nhằm chủ động trong việc giải quyết những thay đổi trong môi trường Khách sạn.
• Attend to all industrial relation matters including Award interpretation, union negotiations and implementation of restructuring.
Tham gia vào tất cả các vấn đề liên quan đến công nghiệp bao gồm các giải thưởng, các cuộc đàm phán liên minh và thực hiện tái cơ cấu.
• Represent the employer’s interest in all employment related legal proceedings and industrial disputes.
Đại diện cho lợi ích của khách sạn trong các vấn đề liên quan đến tố tụng và tranh chấp lao động.
• Develop Department Heads so that they may improve their own Human Resources Management practises within their area.
Phát triển các Trưởng Bộ phận để có thể cải thiện phương thức quản lý nguồn nhân lực trong phạm vi của họ.
• Monitor the maintenance of current Job Descriptions, salary grades and benefit packages.
Giám sát việc duy trì các Mô tả công việc hiện tại, mức lương cũng như các gói lợi ích.
• Conduct Human Resources Department development and performance reviews, identifying key personnel for further development and structured career pathing.
Giám sát sự phát triển và hiệu suất thực hiện Bộ các quy tắc ứng xử của Phòng Nhân sự, nhằm xác định các nhân sự chủ chốt cho sự phát triển lâu dài và có cơ cấu.
• Implement and maintain Human Resources Department training systems to ensure that associates have the necessary framework and skills to perform their job efficiently and effectively.
Thực hiện và duy trì Hệ thống đào tạo của Phòng Nhân sự nhằm đảm bảo tất cả nhân viên có đủ điều kiện làm việc và kỹ năng để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả.
• Prepare work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation.
Chuẩn bị kế hoạch làm việc và kế hoạch nghỉ phép năm trong ngân sách, kỳ vọng kinh doanh và theo hướng dẫn phù hợp của pháp luật công nghiệp.
• Oversee the selection and appointment of new associates within the Human Resources Department.
Giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cho các nhân viên mới trong Phòng Nhân sự.
• Conduct regular staff meetings to keep all associates informed.
Tiến hành các cuộc họp nhân viên thường xuyên nhằm đảm bảo tất cả nhân viên nắm được thông tin.
• Participate in the Hotel “Manager on Duty” program.
Tham gia Chương trình “Trách nhiện Quản lý” của Khách sạn.
• Ensure compliance with legislated heath and safety requirements within the workplace.
Đảm bảo sự tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
• Comply with all Corporate and Hotel Standards and Procedures.
Tuân thủ tất cả các Quy trình và Tiêu chuẩn của Khách sạn và công ty.
• Promote by example the principles of “The Power of Service”.
Thúc đẩy các nguyên tắc “Sức mạnh của dịch vụ”.
• Actively promote a work environment, which cares for guests and associates alike.
Tích cực thúc đẩy một môi trường làm việc quan tâm tới khách hàng và nhân viên như nhau.
• Implement opportunities for quality Team Building.
Thực hiện các cơ hội cho chất lượng của đội nhóm kinh doanh.
• Ensure that all associates comply with the grooming and uniform standards.
Đảm bảo tất cả nhân viên tuân thủ với các tiêu chuẩn về đồng phục và tác phong.
• Oversee the operation of the Payroll Office ensuring excellent service to associates and appropriate control and management mechanisms are in place and being utilised appropriately.
Giám sát hoạt động của Bộ phận tính lương nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các nhân viên và các cơ chế quản lý và kiểm soát được đưa ra và sử dụng thích hợp.
• Implement and manage an effective and fair grievance procedure in line with appropriate legislation.
Thực hiện quản lý hiệu quả và công bằng các quy trình khiếu nại phù hợp với pháp luật hiện hành.
• Highly responsibility to keep all associates’ information confidentially
Có trách nhiệm giữ kín tất cả thông tin nhân viên một cách tuyệt đối.
2 năm trước Xem thêm

Account Payable Supervisor

24/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Check figures, postings, and documents for correct entry, mathematical accuracy, and proper codes. Organize, secure, and maintain all files, records, cash and cash equivalents in accordance with policies and procedures. Record, store, access, and/or analyze computerized financial information. Maintain accurate electronic spreadsheets for financial and accounting data. Classify, code, and summarize numerical and financial data to compile and keep financial records, using journals, ledgers, and/or computers. Prepare, maintain, and distribute statistical, financial, accounting, auditing, or payroll reports and tables. Complete period-end closing procedures and reports as specified. Prepare, review, reconcile, and issue bills, invoices, and account statements according to company procedures.
2 năm trước Xem thêm

Food & Beverage Manager

24/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Position responsible for all the food and beverage operations, which includes all culinary, restaurant, and beverage operations. Monitors guest and employee satisfaction, maintaining standards and meeting or exceeding financial goals. Demonstrates knowledge and proficiency of all applicable food and beverage laws and regulations. Develops and implements business plan for food and beverage.
Developing and Maintaining Budgets.
Leading Food and Beverage Team.
Ensuring Exceptional Customer Service.
Managing and Conducting Human Resource Activities.
Additional Responsibilities.
2 năm trước Xem thêm

Assistant Director Of Sales

24/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Developing & Executing Sales Strategies
• Works with sales leader to ensure understanding of sales strategy and effective implementation of this strategy for the segment.
• Assists in the development, implementation and sustaining of aggressive solicitation program focused on increasing business.
• Works with management team to create and implement a sales plan addressing revenue, customers and the market for the segment led by the DOS.
• Assists with the development and implementation of promotions, both internal and external.
Maximizing Revenue
• Provides positive and aggressive leadership to ensure maximum revenue potential (e.g., sets example with personal booking goals).
• Recommends booking goals for sales team members.
Managing Sales Activities
• Approves space release for catering to maximize revenue (DOS, Group) in the absence of a Business Evaluation Manager.
• Participates in sales calls with members of sales team to acquire new business and/or close on business.
• Executes and supports the operational aspects of business booked (e.g., generating proposal, writing contract, customer correspondence).
Analyzing & Reporting on Sales and Financial Data
• Analyzes market information by using sales systems and implements strategy to achieve property’s financial room and catering goals.
• Assists Revenue Management with completing accurate six period projections.
• Reviews sales and catering guest satisfaction results to identify areas of improvement.
Ensuring Exceptional Customer Service
• Displays leadership in guest hospitality, exemplifies customer service and creates a positive example for guest relations.
• Interacts with guests to obtain feedback on product quality and service levels.
• Meets with guests during pre- and post-convention meetings to obtain feedback on quality of product (e.g., rooms, meeting facilities and equipment, food and beverage), service levels, execution against contract and overall satisfaction.
• Empowers employees to provide excellent customer service.
• Observes service behaviors of employees and provides feedback to individuals and/or managers.
• Incorporates guest satisfaction as a component of department meetings with a focus on continuous improvement.
• Ensures that a customer recognition program is in effect throughout Sales.
• Executes and supports the company’s Customer Service Standards and property’s Brand Standards.
• Participates in and practices daily service basics of the brand.
• Executes exemplary customer service to drive customer satisfaction and loyalty by assisting the customer and ensuring their satisfaction before and during their program/event.
• Serves the customer by understanding their needs and recommending the appropriate features and services that best meet their needs and exceed their expectations, while building a relationship and loyalty to the company.
• Gains understanding of the property’s primary target customer and service expectations; serves the customer by understanding their business, business issues and concerns, to offer better business solution both prior to, and during the program/event.
Building Successful Relationships
• Develops and manages relationships with key stakeholders, both internal and external.
• Works collaboratively with off-property sales channels (e.g., Event Booking Center, Market Sales, GSO) to ensure the property needs are being achieved and the sales efforts are complementary, not duplicative.
• Works with Human Resources, Engineering and Loss Prevention to ensure compliance with local, state and federal regulations and/or union requirements.
• Attends customer events, trade shows and sales missions to maintain, build or develop key relationships with GSO Managers and customers.
2 năm trước Xem thêm

Income Supervisor

24/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Safety and Security
 Follow property specific procedures for handling emergency situations (e.g., evacuations, medical emergencies, natural disasters).
 Maintain awareness of undesirable persons on property premises.
 Follow company and department safety and security policies and procedures to ensure a clean, safe, and secure environment.
 Report work related accidents, or other injuries immediately upon occurrence to manager/supervisor.
Policies and Procedures
 Protect the privacy and security of guests and coworkers.
 Maintain confidentiality of proprietary materials and information.
 Follow company and department policies and procedures.
 Ensure uniform, nametags, and personal appearance are clean, hygienic, professional and in compliance with company policies and procedures.
 Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors.
Guest Relations
 Address guests service needs in a professional, positive, and timely manner.
 Actively listen and respond positively to guest questions, concerns, and requests using brand or property specific process (e.g., LEARN, PLEASED, Guest Response, LEAP) to resolve issues, delight, and build trust.
 Welcome and acknowledge each and every guest with a smile, eye contact, and a friendly verbal greeting, using the guests name when possible.
 Anticipate guests service needs, including asking questions of guests to better understand their needs and watching/listening to guest preferences and acting on them whenever possible.
 Thank guests with genuine appreciation and provide a fond farewell.
 Provide assistance to individuals with disabilities, including assisting visually, hearing, or physically-impaired individuals within guidelines (e.g., escorting them when requested, using words to explain actions, writing directions on paper, moving objects out of the way, or offering access to Braille or TDD phones).
 Engage guests in conversation regarding their stay, property services, and area attractions/offerings.
Communication
 Answer telephones using appropriate etiquette including answering the phone within 3 rings, answering with a smile in ones voice, using the callers name, transferring calls to appropriate person/department, requesting permission before placing the caller on hold, taking and relaying messages, and allowing the caller to end the call.
 Speak to guests and co-workers using clear, appropriate and professional language.
 Talk with and listen to other employees to effectively exchange information.
Working with Others
 Support all co-workers and treat them with dignity and respect.
 Develop and maintain positive and productive working relationships with other employees and departments.
Quality Assurance/Quality Improvement
 Comply with quality assurance expectations and standards.
Physical Tasks
 Move, lift, carry, push, pull, and place objects weighing less than or equal to 10 pounds without assistance.
General Finance and Accounting
 Check figures, postings, and documents for correct entry, mathematical accuracy, and proper codes.
 Control and secure cash and cash equivalents for property according to cash handling policy and procedures.
 Record, store, and/or analyze information using property software.
 Organize, secure, and maintain all files and records in accordance with document retention and confidentiality policies and procedures.
2 năm trước Xem thêm

General Accountant

24/10/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Policies and Procedures
 Maintain confidentiality of proprietary materials and information.
 Protect the privacy and security of guests and coworkers.
 Follow company and department policies and procedures.
 Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors.
Communication
 Speak to guests and co-workers using clear, appropriate and professional language.
 Answer telephones using appropriate etiquette including answering the phone within 3 rings, answering with a smile in ones voice, using the callers name, transferring calls to appropriate person/department, requesting permission before placing the caller on hold, taking and relaying messages, and allowing the caller to end the call.
 Talk with and listen to other employees to effectively exchange information.
 Prepare and review written documents (e.g., daily logs, business letters, memoranda, reports), including proofreading and editing written information to ensure accuracy and completeness.
Working with Others
 Support all co-workers and treat them with dignity and respect.
 Develop and maintain positive and productive working relationships with other employees and departments.
 Partner with and assist others to promote an environment of teamwork and achieve common goals.
 Handle sensitive issues with employees and/or guests with tact, respect, diplomacy, and confidentiality.
Physical Tasks
 Enter and locate work-related information using computers and/or point of sale systems.
 Move, lift, carry, push, pull, and place objects weighing less than or equal to 10 pounds without assistance.
General Finance and Accounting
 Check figures, postings, and documents for correct entry, mathematical accuracy, and proper codes.
 Organize, secure, and maintain all files and records in accordance with document retention and confidentiality policies and procedures.
 Record, store, and/or analyze information using property software.
 Control and secure cash and cash equivalents for property according to cash handling policy and procedures.
 Maintain accurate electronic spreadsheets for financial and accounting data.
 Access computerized financial information to answer general questions as well as those related to specific accounts.
 Code documents according to company policies and procedures.
 Classify, record, and summarize numerical and financial data to compile and keep financial records, using journals, ledgers, and/or computers.
 Prepare, maintain, and distribute statistical, financial, accounting, auditing, or payroll reports and tables.
 Generate finance/accounting reports from computer system as needed.
 Complete period-end closing procedures and reports as specified.
 Audit statistical, financial, accounting, auditing, or payroll reports and tables.
Accounts Receivable
 Prepare, review, and issue bills, invoices, and account statements according to company procedures.
 Transfer direct billing accounts from guest ledger to Accounts Receivable and file according to company policies and procedures.
 Review group master bills for accuracy.
General Cashier
 Audit cashier banks periodically according to SOPs.
 Document, maintain, communicate, and act upon all Cash Variances according to SOPs.
 Maintain a safe fund to meet the cash operational needs of the property.
 Prepare daily consolidated deposits of cash received by all cash handling employees.
 Prepare, maintain, and administer all cashier banks and contracts.
 Maintain, distribute, and record all petty cash according to SOPs.
2 năm trước Xem thêm

F&B Sales Manager

21/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

DUTIES & RESPONSIBILITIES
• Works collaboratively with the Sales & Marketing department to generate opportunities for new business.
• Builds and strengthens relationships with existing and new customers to enable future bookings. Activities include in house promotions, sales calls, entertainment and an active involvement in restaurant service during peak hours.
• Develops relationships within community to strengthen and expand customer base for restaurants sales opportunities.
• Manages and develops relationships with key internal and external stakeholders.

• Drive in-house capture ratio by working closely with the Marketing Communications department to establish promotions.
• Actively be around in hotel public areas to engage with guests and generate additional business.
• Develop, plan and execute all Food & Beverage promotions with the operations and communications departments for both internal and external communications related promotions.
• Be an ambassador for Club Marriott, communicate and support the sales team by driving sales and obtaining feedback on the program.
• Explores opportunities of hosting social events such as birthday parties, secretary parties and networking events in order to maximize revenue.
• Works with the Marketing Communication department on restaurant related promotional activities for the hot zone near the hotel.
• Works closely with Event Management’s client in order to capture more local restaurants business and utilize previous business as the database to build future opportunities.
• Partner with Sales & Marketing account managers to visit potential accounts to drive restaurant business.
• Attend social functions in order to meet new business opportunities.
• Uses negotiating skills and creative selling abilities to create additional restaurant business.
• Uses sales resources and administrative/support staff effectively.
• Identifies new restaurant business opportunities to achieve personal and property revenue goals.
• Understands and creates awareness of promotional activities of competition.
• Understands the overall market - competitors’ strengths and weaknesses, economic trends, supply and demand etc. and knows how to sell against them.
• Closes the best opportunities for the property based on market conditions and property needs.
• Monitors same day selling procedures to maximize restaurant revenue.Gains understanding of the property’s primary target customer and service expectations; serves the customer by understanding their business, business issues and concerns
• Acts as the guest service role model for the restaurants, sets a good example of excellent customer service and creates a positive atmosphere for guest relations.
• Executes exemplary customer service to drive customer satisfaction and loyalty by assisting the customer and ensuring their satisfaction before and during their visit.
• Supports Marriott’s Service and Relationship Strategy, driving customer loyalty by delivering service excellence throughout each customer experience.
• Services customers in order to grow restaurant business.
• Meets with guests on an informal basis during meals or upon departure to obtain feedback on quality of food and beverage, service levels and overall satisfaction.
• Provides excellent customer service consistent with the daily service basics of the brand.
• During peak hours helps to execute service delivery in outlets to ensure excellent service from point of entry to departure (e.g., greeting from hostess, speed of order taking and food and beverage delivery, fulfillment of special requests, collection of payment & invitation to return)
• Sets a positive example for guest relations.
• Handles guest problems and complaints.
• Interacts with guests to obtain feedback on product quality and service levels.
• Provides services that are above and beyond for customer satisfaction and retention.
• Serves the customer by understanding their needs and recommending the appropriate features and services that best meet their needs and exceed their expectations, while building a relationship and loyalty to Marriott.
• Work with the hostess team to control and monitor restaurant reservation system and maintain restaurant database.
• To possess a thorough knowledge of all F&B menus, promotions and communicational activities.
2 năm trước Xem thêm

Human Resource Officer- C&B

15/09/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Safety and Security
Report work related accidents, or other injuries immediately upon occurrence to manager/supervisor.
Identify and correct unsafe work procedures or conditions and/or report them to management and security/safety personnel.
Follow company and department safety and security policies and procedures to ensure a clean, safe, and secure environment.
Policies and Procedures
Protect the privacy and security of guests and coworkers.
Maintain confidentiality of proprietary materials and information.
Follow company and department policies and procedures.
Ensure uniform, nametags, and personal appearance are clean, hygienic, professional and in compliance with company policies and procedures.
Perform other reasonable job duties as requested by Supervisors.
Guest Relations
Assist other employees to ensure proper coverage and prompt guest service.
Communication
Talk with and listen to other employees to effectively exchange information.
Speak to guests and co-workers using clear, appropriate and professional language.
Discuss work topics, activities, or problems with coworkers, supervisors, or managers discreetly and quietly, avoiding public areas of the property.
Prepare and review written documents (e.g., daily logs, business letters, memoranda, reports), including proofreading and editing written information to ensure accuracy and completeness.
Answer telephones using appropriate etiquette including answering the phone within 3 rings, answering with a smile in ones voice, using the callers name, transferring calls to appropriate person/department, requesting permission before placing the caller on hold, taking and relaying messages, and allowing the caller to end the call.
Assists Management
Assist management in screening resumes, conducting interviews and selecting new hourly hires using selection tools and systems.
Working with Others
Support all co-workers and treat them with dignity and respect.
Handle sensitive issues with employees and/or guests with tact, respect, diplomacy, and confidentiality.
Actively listen to and consider the concerns of other employees, responding appropriately and effectively.
Develop and maintain positive and productive working relationships with other employees and departments.
Partner with and assist others to promote an environment of teamwork and achieve common goals.
Physical Tasks
Enter and locate work-related information using computers and/or point of sale systems.
Move, lift, carry, push, pull, and place objects weighing less than or equal to 10 pounds without assistance.
Communications and Relations
Post all necessary legal or regulatory notices related to Human Resources in view of all employees as required by law.
Respond to questions, requests, and concerns from employees and management regarding company and Human Resources programs, policies and guidelines.
Inform Human Resources management of issues related to employee relations within the division or property.
Recruitment - Programs and Strategies
Monitor all hiring and recruitment processes for compliance with all local, state, and federal laws and company policies and standards.
Hiring - New Employees
Create new employee personnel file.
Administration
Maintain confidentiality and security of employee and property records, files, and information.
Ensure accurate maintenance of all employee records and files (e.g., interview documents, I-9s, reference checks, Drug Free Workplace Policy (DFWP), applicant self-identification forms, department orientation check list).
Answer phone calls and record messages.
2 năm trước Xem thêm

Personal Assistant to GM

08/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

• Maintain the strictness confidentiality on all matters relating to Marriott Hotels and Resorts, including all other internal matters directed to the General Manager’s Office and the Hotel.
• Provide full PA and secretarial assistance to the General Manager, including preparation of correspondence, screening telephone calls and organising appointments,
• Liaise with Department Heads and associates in relation to necessary follow-up on queries, deadlines, requests and special functions instigated by the General Manager.
• Liaise with the Executive Committee members to ensure reporting deadlines to Division/Regional Offices and Owners Representatives are met.
• Coordinate Monthly Management Report to ensure Regional deadlines are met.
• Attend and transcribe minutes of weekly Department Heads Meeting for distribution to Department Heads.
• Coordinate travel arrangement for the General Manager, Excom and Department Heads as requested.
• Draft Guest Questionnaire responses to be approved and signed by the General Manager.
• Assist Department Heads with preparation of correspondence in answer to guest queries and complaints.
• Maintain an efficient filing and Trace system.
• Represent the General Manager’s Office at guest/staff functions as required.
• Coordinate and allocate overflow work amongst hotel secretaries.
• Assist in preparing the yearly Budget documents.
• Sort and distribute daily mail and coordinate courier services
• Liaison for office equipment and maintenance requirements (i.e. copier, printers), including control and cost containment of Executive Office stationery supplies.
• Ensure compliance with legislated heath and safety requirements within the workplace.
• Comply with all Corporate and Hotel Standards and Procedures.
• Promote by example the principles of “The Power of Service”.
• Actively promote a work environment, which cares for guests and associates alike.
• Prepare “Manager on Duty” roster.
It is not the intent of this job description to cover all aspects of the position but to highlight the most important areas of responsibility
2 năm trước Xem thêm

Spa & Recreation Manager

06/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. To make sound business decisions in any aspect of Spa, Fitness and Swimming Pool operations, and to accept responsibility for the decisions made.
2. To prepare budgets, forecasts and business plans as needed. To offer suggestions and predictions on matters of revenue, membership and related issues.
3. To monitor progress and complete monthly business performance reports giving commentary on the P&L.
4. To generate end of month commission reports to be submitted to Finance.
5. To understand budgets and division targets and effectively co-ordinate the Department activities to help reach targets.
6. To seek out all opportunities for business development.
7. To be aware the Spa and Fitness position in relation to competition. Create a market niche in order to remain competitive in the market.
8. Coordinate activities of interest or for promotional purposes within the Fitness and the Spa
9. To amend service offering and pricing to meet current demands.
10. To develop marketing plans outlining promotional activities.
11. Actively promote the Spa and the Fitness through editorials, marketing exercises and promotions.
12. To develop policies and procedures to ensure effective and efficient operation.
13. To effectively control inventory and costs.
14. Coordination of all daily operations, including delegation of required tasks.
15. To select and groom a skilled management team to be responsible for their respective areas: Treatment, Membership, Fitness, Beauty and Reception.
16. To pre-empt and solve problems before they arise.
17. To ensure all sales and record keeping procedures are established.
18. To be proficient with Finance and Accounting system in order to generate and coordinate all spa reports including revenues, commissions, membership and customer statistics.
19. Ensure Associates are adequately trained, motivated or disciplined in order to perform their duties.
20. Must ensure a stable and positive learning and working environment for all Associates in the team, providing self-improvement opportunities for team members on a group or individual basis.
21. To be the best example always.
22. To keep the team communication channel open.
23. To maintain good relations with other supporting Departments within the Hotel.
24. To ensure high service levels in accordance with Brand Standards.
25. To creatively seek out new members and membership accounts in order to reach target.
26. To ensure the member’s needs are taken into consideration as well as enforcement of all Spa and Fitness rules and regulations.
27. Review daily and be aware of VIPs, Groups, SPG guests, Events in house.
28. Ensure Spa Fitness Associates are well informed on SPG recognition standards at the areas.
29. To summarize, it is not the intent by way of this Position Description to limit the scope or responsibilities of this role, but to highlight the most important aspects.
2 năm trước Xem thêm

Assistant Director of Finance

29/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Engaging in Strategic Planning and Decision Making
• Develops means to improve profit, including estimating cost and benefit, exploring new business opportunities, etc.
• Analyzes information, forecasts sales against expenses and creates annual budget plans.
• Compiles information, analyzes and monitors actual sales against projected sales.
• Analyzes differences between actual budget wages and forecasted wages for more efficient budget planning.
• Identifies the underlying principles, reasons, or facts of information by breaking down information or data into separate parts.
• Thinks creatively and practically to develop, execute and implement new business plans
• Creates the annual operating budget for the property.
• Provides analytical support during budget reviews to identify cost saving and productivity opportunities for property managers.
• Implements a system of appropriate controls to manage business risks.
• Ensures a strong accounting and operational control environment to safeguard assets, improve operations and profitability.
• Analyzes financial data and market trends.
• Leads the development and implementation of a comprehensive annual business plan which is aligned with the company’s and brand’s strategic direction.
• Provides on going analytical support by monitoring the operating department’s actual and projected sales.
• Produces accurate forecasts that enable operations to react to changes in the business.
Leading Finance Teams
• Utilizes interpersonal and communication skills to lead, influence, and encourage others; advocates sound financial/business decision making; demonstrates honesty/integrity; leads by example.
• Communicates the strategic goals, the focus and the owner priorities to subordinates in a clear and precise manner.
• Leverages strong functional leadership and communication skills to influence the executive team, the propertys strategies and to lead own team.
• Oversees internal, external and regulatory audit processes.
• Provides excellent leadership by assigning team members and other departments managers clear accountability backed by appropriate authority.
• Conducts annual performance appraisals with direct reports according to standard operating procedures.
Anticipating and Delivering on the Needs of Key Stakeholders
• Attends meetings and communicating with the owners, understanding the priorities and strategic focus.
• Understands and meets the needs of key stakeholders (owners, corporate, guests, etc.).
• Advises the GM and executive committee on existing and evolving operating/financial issues.
• Communicates financial concepts in a clear and persuasive manner that is easy to understand and drives desired behaviors.
• Demonstrates an understanding of cash flow and owner priorities.
• Manages communication with owners in an effective manner.
• Manages property working capital and cash flow in accordance with brand standard operating procedures and owner requirements.
• Facilitates critique meetings to review information with management team.
Developing and Maintaining Finance Goals
• Ensures Profits and Losses are documented accurately.
• Monitors all taxes that apply, ensuring that taxes are current, collected and/or accrued.
• Submits reports in a timely manner, ensuring delivery deadlines.
• Develops and supports achievement of performance goals, budget goals, team goals, etc.
• Improves profit growth in operating departments.
• Reviews audit issues to ensure accuracy.
• Monitor the purchasing process as applicable.
Managing Projects and Policies
• Generates and provides accurate and timely results in the form of reports, presentations, etc.
• Reconciles balance sheet to ensure account balances are supported by appropriate documentation in accordance with standard operating procedures.
• Ensures that the P&L is accurate (e.g., costs are properly matched to revenue, costs are recorded in the proper accounts).
• Ensures compliance with management contract and reporting requirements.
• Ensures compliance with standard and local operating procedures.
• Ensures compliance with standard operating procedures.
Managing and Conducting Human Resource Activities
• Ensures team members are cross-trained to support successful daily operations.
• Ensures property policies are administered fairly and consistently.
• Ensures new hires participate in the department’s orientation program.
• Ensures new hires receive the appropriate new hire training to successfully perform their job.
• Creates appropriate development plans which develop team members based on their individual strengths, development needs, career aspirations and abilities.
• Conduct performance review process for employees.
• Participates in hiring activities as appropriate.
MANAGEMENT COMPETENCIES
Leadership
• Adaptability – Develops strategies and identifies resources to implement and manage change; models flexibility in adjusting priorities; and communicates the need for change in a positive way that encourages commitment.
• Communication - Actively listens and uses appropriate communication styles to deliver complex information in a clear concise way and influences others to accept a point of view, gain consensus, or take action.
• Problem Solving and Decision Making - Models and sets expectations for solving complex problems, collecting and comparing information to evaluate alternatives, considering their potential impact before making decisions, involving others to gain agreement and support, and guiding others to implement solutions.
• Professional Demeanor - Exhibits behavioral styles that convey confidence and command respect from others; makes a good first impression and represents the company in alignment with its values.
Managing Execution
• Building and Contributing to Teams - Leads and participates as a member of a team to move the team toward the completion of common goals while fostering cohesion and collaboration among team members.
• Driving for Results - Focuses and guides others in accomplishing work objectives.
• Planning and Organizing - Gathers information and resources required to set a plan of action for self and/or others; prioritizes and arranges work requirements self and/or others to accomplish goals and ensure work is completed.
Building Relationships
• Coworker Relationships - Develops and uses collaborative relationships to facilitate the accomplishment of work goals.
• Customer Relationships - Develops and sustains relationships based on an understanding of customer needs and actions consistent with the company’s service standards.
• Global Mindset - Supports employees and business partners with diverse styles, abilities, motivations, and/or cultural perspectives; utilizes differences to drive innovation, engagement and enhance business results; and ensures employees are given the opportunity to contribute to their full potential.
Generating Talent and Organizational Capability
• Organizational Capability - Evaluates and adapts the structure of organizational units, jobs, and work processes to best fit the needs and/or support the goals of an organizational unit.
• Talent Management - Provides guidance and feedback to help individuals develop and strengthen skills and abilities needed to accomplish work objectives.
Learning and Applying Professional Expertise
• Applied Learning - Seeks and makes the most of learning opportunities to improve performance of self and/or others.
• Business Acumen - Understands and utilizes business information (e.g., data related to employee engagement, guest satisfaction, and property financial performance) to manage everyday operations and generate innovative solutions to approach business and administrative challenges.
• Technical Acumen - Understands and utilizes professional skills and knowledge in a specific functional area to conduct and manage everyday business operations and generate innovative solutions to approach function-specific work challenges.
o Economics and Accounting - Knowledge of P&L statements, operating budgets, forecasting and scheduling, and the reporting of financial data.
o Auditing and Reconciliation - The ability to recognize, research, and resolve discrepancies in financial data, and create flow charts on main accounting and control cycles (A/R, AP, Cash) to facilitate understanding of key control points.
o General Finance and Accounting - The ability to perform bookkeeping procedures, proficiently use financial systems technology, and accurately complete general ledger entries; knowledge of database structures in order to obtain financial queries; establish Cash flow statements and cash flow forecast with a good understanding the financials flows and the working capital needs.
o Analysis - The ability to create and maintain spreadsheets as well as analyze and summarize financial data using appropriate financial software.
o Accounting Knowledge - Knowledge of general accounting principles and current company accounting policies and procedures. This includes general accounting and financial reporting, auditing, accounts payable, and accounts receivable.
o Accounting and Internal Control Knowledge - Knowledge of local Generally Accepted Accounting Principles (local GAAP), Marriott International Policies (MIP), and International Standard Operating Procedures (ISOPs).
o Legal - Ability to read and understand basic contract elements, e.g. royalty fees, management agreement, terms, priorities and profit distribution.
o Auditing Skills - The ability to perform auditing procedures, including the ability to recognize, research, and resolve discrepancies in financial data.
o Accounts Payable and Accounts Receivable - Knowledge of Accounts Payable and Accounts Receivable processes, including knowledge of subledger reconciliation and controls.
• Basic Competencies - Fundamental competencies required for accomplishing basic work activities.
o Basic Computer Skills - Uses basic computer hardware and software (e.g., personal computers, word processing software, Internet browsers, etc.).
o Mathematical Reasoning - Demonstrates ability to add, subtract, multiply, or divide quickly, correctly, and in a way that allows one to solve work-related issues.
o Oral Comprehension - Demonstrates ability to listen to and understand information and ideas presented through spoken words and sentences.
o Reading Comprehension - Demonstrates understanding of written sentences and paragraphs in work-related documents.
o Writing - Communicates effectively in writing as appropriate for the needs of the audience.
2 năm trước Xem thêm

Cost Controller Kế Toán Kiểm Soát Chi Phí

15/04/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

1. To report on a timely basis the cost of food and beverage consumed by the F&B Department.
Báo cáo hàng giờ giá vốn tiêu thụ của thức ăn và thức uống được cung cấp bởi bộ phận F&B
2. To monitor consumption & purchasing of food and beverage and Non F&B throughout the Hotel and make recommendations to improve profit margins.
Giám sát sự tiêu thụ và mua hàng hoá thực phẩm của khách sạn và đưa ra những khuyến nghị để cải tiến tối đa lợi nhuận
3. Ensure food and beverage items and Non F&B are accurately recorded and securely stored.
Đảm bảo các mặt hàng thực phẩm được ghi sổ 1 cách chính xác và lưu trữ an toàn
4. Perform month end close process for food and beverage items and general supply items
Thực hiện các tiến trình đóng sổ hàng tháng đối với các mặt hàng thực phẩm và các mặt hàng chung khác
2 năm trước Xem thêm

Senior Sales Manager

01/03/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

CORE WORK ACTIVITIES
Understanding Market Opportunities & Driving Revenue
• Targets group/catering accounts, markets, or segments with heavy emphasis on proactive solicitation and account saturation.
• Partners with group/catering counterpart to effectively manage the business opportunity.
• Responds to incoming group/catering opportunities for the property that are outside parameters of the Event Booking Center.
• Handles all opportunities if property does not participate in an EBC.
• Identifies, qualifies and solicits new group/catering business to achieve personal and each property’s revenue goals.
• Focuses efforts on group/catering accounts with significant potential sales revenue.
• Develops effective group/catering sales plans and actions.
• Designs, develops and sells creative catered events.
• Maximizes revenue by upselling packages and creative food and beverage.
• Understands the overall market - competitors’ strengths and weaknesses, economic trends, supply and demand etc. and knows how to sell against them.
• Closes the best opportunities for each property based on market conditions and individual property needs.
• Uses negotiating skills and creative selling abilities to close on business and negotiate contracts.
Providing Exceptional Customer Service
• Handles complex business with significant revenue potential as well as significant customer expectations.
• Builds and strengthens relationships with existing and new customers to enable future bookings. Activities include sales calls, entertainment, FAM trips, trade shows, etc.
• Develops relationships within community to strengthen and expand customer base for group/catering sales opportunities.
• Supports brand’s Service and Relationship Strategy, driving customer loyalty by delivering service excellence throughout each customer experience.
• Provides excellent customer service in order to grow share of the account.
• Executes brand’s Customer Service Standards and property’s Brand Standards.
• Executes and supports the business Customer Service Standards and property’s Brand Standards.
• Participates in and practices daily service basics of the brand.
• Executes exemplary customer service to drive customer satisfaction and loyalty by assisting the customer and ensuring their satisfaction before and during their program/event.
• Serves the customer by understanding their needs and recommending the appropriate features and services that best meet their needs and exceed their expectations, while building a relationship and loyalty to the property and brand.
• Gains understanding of the property’s primary target customer and service expectations; serves the customer by understanding their business, business issues and concerns, to offer better business solution both prior to, and during the program/event.
Building Successful Relationships
• Works collaboratively with off-property sales channels (e.g., Event Booking Center, Market Sales, Strategic Accounts) to ensure sales efforts are coordinated, complementary and not duplicative.
• Manages and develops relationships with key internal and external stakeholders.
• Uses sales resources and administrative/support staff.
Additional Responsibilities
• Utilizes intranet for resources and information.
• Conducts site inspections.
• Creates contracts as required.
• Executes and supports the operational aspects of business booked (e.g., generating proposal, writing contract, customer correspondence).
2 năm trước Xem thêm

Talent Development & Culture Manager/ Training Manager

24/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Administering Employee Training Programs
• Promotes and informs employees about all training programs.
• Displays leadership in guest hospitality, exemplifies excellent customer service and creates a positive atmosphere for guest relations.
• Helps employees identify specific behaviors that will contribute to service excellence.
• Ensures employees receive on-going training to understand guest expectations.
• Uses effective training methods to ensure employees have a good understanding of guest satisfaction and can demonstrate guest satisfaction skills.
• Meets with training cadre on a regular basis to support training efforts.
• Observes service behaviors of employees and provides feedback to individuals and/or managers.
Evaluating Training Programs Effectiveness
• Monitors enrollment and attendance at training classes.
• Meets regularly with participants to assess progress and address concerns.
• Partners with operational leaders to assess if employees demonstrate effective technical and leadership skills.
• Reviews comment cards, guest satisfaction results and other data to identify areas of improvement.
• Measures transfer of learning from training courses to the operation.
• Ensures adult learning principles are incorporated into training programs.
Developing Training Program Plans and Budgets
• Ensures all training and development activities (department specific and general property training) are strategically linked to the organization’s mission and vision.
• Identifies performance gaps and works with managers to develop and implement appropriate training to improve performance.
• Makes any necessary adjustments to training methodology and/or re-trains as appropriate.
• Aligns current training and development programs to effectively impact key business indicators.
• Establishes guidelines so employees understand expectations and parameters.
• Develops specific training to improve service performance.
• Drives brand values and philosophy in all training and development activities.
• Incorporates guest satisfaction as a component of departmental meetings with a focus on continuous improvement.
Managing Training Budgets
• Participates in the development of the Training budget as required.
• Manages budget in alignment with Human Resources and property financial goals.
• Manages department controllable expenses to achieve or exceed budgeted goals.
• Utilizes P-card if appropriate to control and monitor departmental expenditures.
2 năm trước Xem thêm

Duty Manager/ Quản Lý Trực Ban

21/01/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

DUTIES & RESPONSIBILITIES
1. Review arrival information on a daily basis; VIP, SPG, Regular guests, Groups, special requests etc…
2. Maintain good working relations with all departments
3. Familiar with Front Office Standards and Procedures
4. Assist in handling claimed reservations and turn-away according to Le Meridien Saigon policies and procedures
5. Report to management on deficiencies and irregularities noted in the operation
6. Maintain a thorough knowledge of the room rates, discounts, packages, hotel facilities, special events, etc.
7. Ensure that guest complaints are properly logged and acted upon by trying to avoid any guest leaving the hotel dissatisfied. Solicits assistance from Management if needed
8. Maintain good knowledge of all corporate programs
9. Maintain good knowledge of the Starwood Preferred Guests program, ensuring correct handling, prepares reports and actively participates in enrolling new members
10. Assist in resolving accounting matters, disputes, missing back-ups etc..
11. Be familiar with GEI standards and is guided in daily work by these. Monitors staff performance continuously in this respect
12. Assist in departmental training and assessments
13. Be Familiar and enforce implement new ideas and system which could benefit the department and hotel
14. Represent Management in all guest related issues in the best possible way
15. Handle guest requests and takes personal responsibility to ensure request is met by following up with relevant departments
16. Log all incidents of importance and guest comments in shift logbook for Management
17. Meet VIPs, SPG, Regular guests and long staying guests upon arrival and ensures their allocated accommodation is satisfactory
18. Responds immediately on medical requests and emergencies
19. Assist in investigating and resolving written guest complaints
20. Maintain effective guest relations, builds rapport and offer personalized service and assistance
21. Assist Reception when required, help guest check in, check out, etc…
22. Be responsible for night duties, carry out hotel night audit according procedure
23. Be knowledgeable of the hotel’s emergency procedures in regard to fire, bomb threat, evacuation, etc...
24. Part of Emergency Response Team and takes the role of Fire Control Officer in a fire emergency situation
25. Assist other departments in resolving problems when Department head concerned is not available
26. Supervise work operations of the department
27. Resolve disputes
28. Discipline Associates when necessary
29. Assist with the preparation of Associates rosters
30. Assist with Associates training and development
31. Provide ongoing advice and support to Associates under your supervision
32. Supervise Associates performance
33. Deliver high quality service to guests
34. Ensure guest needs and reasonable requests are promptly attended to
35. Seek opportunities to continually improve guest service
36. Take appropriate action to resolve guest complaints
37. Sell the hotel and Le Meridien Saigon products and services using up-selling and suggestive selling techniques
38. Promote the hotel and Le Meridien Saigon products and services
39. Maintain a high level of product and service knowledge in order to explain and sell services and facilities to guests
40. Adhere to the hotel’s and emergency policies and procedures
41. Be familiar with property safety, current first aid and fire emergency procedures
42. Log security incidents and accidents in accordance with hotel requirements
43. Ensure a high level of cleanliness is maintained in work area
44. Ensure all reporting and servicing deadlines are met on a timely basis
45. Abide by the Le Meridien Guest Experience Index System (GEI).
46. Abide by the Hotel’s Policies and Procedures, Starwood and Le Meridien Saigon Code of Business Conduct and the hotel’s Associate Handbook.
47. To summarize, it is not the intent by way of this Position Description to limit the scope or responsibilities of this role, but to highlight the most important aspects.
2 năm trước Xem thêm

liên hệ

3C Ton Duc Thang Street,District 1Ho Chi Minh City,Vietnam

CÔNG VIỆC BẠN CÓ THỂ THÍCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VIỆC LÀM

[Bộ] câu hỏi phỏng vấn nhân viên chăm sóc khách hàng chất lượng

Bạn đang ứng tuyển cho vị trí chăm sóc khách hàng nhưng không biết các câu hỏi phỏng vấn nhân viên chăm sóc khách hàng là như thế nào? Hãy theo dõi bây giờ nhé!

Theo chuyên gia: Linh Anh Nguyễn

Bộ câu hỏi phỏng vấn Thực tập sinh hay nhất

Nằm lòng bộ câu hỏi phỏng vấn Thực tập sinh được tổng hợp dưới đây để làm hành trang chuẩn bị cho vòng phỏng vấn sắp tới, gia tăng thêm tỷ lệ thành công bạn nhé!

Theo chuyên gia: Nguyễn Hà Linh

Cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng giúp nâng tầm ứng viên

Đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng là một trong những cách giúp cho ứng viên nâng tầm giá trị của bản thân mình, khiến nhà tuyển dụng đánh giá bạn cao hơn.

Theo chuyên gia: Nguyễn Minh Tâm

Tổng hợp những Câu hỏi phỏng vấn giáo viên THPT mới nhất

Tổng hợp những câu hỏi phỏng vấn giáo viên THPT giúp bạn có thêm những kiến thức, sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn của mình. Nội dung sẽ làm rõ điều đó.

Theo chuyên gia: Nguyễn Thanh Hằng

Những câu hỏi phỏng vấn về khách sạn chuẩn và đáp án

Không cần tìm đâu xa bộ những câu hỏi phỏng vấn về khách sạn. Hãy click ngay bài viết này mọi thông tin về những câu hỏi chuẩn nhất được cung cấp có kèm đáp án.

Theo chuyên gia: Phùng Hà

Xem bộ Câu hỏi phỏng vấn mới nhất
Liên hệ qua SĐT