East West Industries Vietnam Llc.

Injection Engineer

East West Industries Vietnam Llc.

Mức lương: Thỏa thuận

Nơi làm việc: Việc làm Bình Dương

Địa chỉ: 27 Street 2, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward

Lượt xem: 3|Mã: NTD49248|Cập nhật: 23/10/2018
Hạn nộp: Đã hết hạn nộp hồ sơ
Mức lương:Thỏa thuận
Chức vụ:Trưởng Nhóm
Kinh nghiệm:Không yêu cầu
Hình thức làm việc:Toàn thời gian cố định
Yêu cầu bằng cấp:Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính:Không yêu cầu
Địa điểm:Bình Dương

Mô tả công việc

PURPOSE OF JOB (MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC)
Support production on improvements, testing and find out the best solution to increase efficiency. Create the standards setting, train and follow up, 5S standards implementation-improvement, follow up production daily activities to make sure under control and in good condition.
Hỗ trợ sản xuất về cải tiến, thử nghiệm và tìm ra giải pháp tốt nhất để tăng hiệu quả. Tạo các thiết lập tiêu chuẩn, đào tạo và theo dõi, thực hiện - cải thiện tiêu chuẩn 5S, theo dõi hằng ngày các hoạt động sản xuất để đảm bảo trong tầm kiểm soát và trong tình trạng tốt.
RESPONSIBILITIES (TRÁCH NHIỆM)
1. Control & follow the assigned projects from beginning of development to end of the life-time of assigned project
Kiểm soát và theo các dự án từ lúc phát triển đến khi kết thúc vòng đời của dự án được chỉ định.
2. Control quality, quantity of assigned project, finds out the best way for improvement.
Kiểm soát chất lượng, sản lượng của các dự án mà mình quản lý, tìm cách tốt nhất để cải thiện.
3. 5S implementation and improvement
Thực hiện 5S và cải thiện
4. Train, lead and guide Technicians, Workers go as same direction based on set up standards and develop them
Đào tạo, dẫn dắt và hướng dẫn Kỹ thuật, công nhân làm theo các tiêu chuẩn được ban hành và phát triển họ
5. Manage the material consumption and control the material quality, quantity
Kiểm soát nguyên vật liệu, kiểm soát chất lượng và số lượng nguyên liệu
6. Fulfill the special task as request from production management
Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt được yêu cầu từ Giám đốc sản xuất
DUTY (NGHĨA VỤ)
1. Work with Engineering department for trials and new projects implementation Làm việc với bộ phận Kỹ Thuật để thử khuôn và triển khai các dự án mới
2. Request the Engineering department provideTechnical Data Sheet of all material running for new projects
Yêu cầu bộ phận engineering cung cấp Bảng dữ liệu kỹ thuật của các loại nhựa dùng cho các dự án mới
3. Perform the new mold test, trial with respect of stability and setting injection condition for proper injection, raise any difficult points for next improvement (quality problem, setting, output...)
Thực hiện test thử khuôn mới, chú ý đến sự ổn định và cài đặt điều kiện ép nhựa thích hợp, nêu lên những điểm khó khăn để cải thiện cho lần sau (vấn đề chất lượng, cài đặt, sản lượng...)
4. Follow up the mold status (make mold report) and request to modify when needed
Theo dõi tình trạng khuôn (làm báo cáo khuôn) và yêu cầu sửa khuôn khi cần thiết.
5. Daily work through production to have a look into machine running, process flow, quality to make sure everything is under control
Hàng ngày đi kiểm tra các máy chạy, qui trình làm việc, chất lượng để chắc chắn mọi thứ trong tầm kiểm soát.
6. Check and improve safety by remind team follow the guidelines and standards which issued by company and managers.
Kiểm tra và cải thiện an toàn bằng việc nhắc nhở các thành viên trong nhóm thực hiện theo hướng dẫn, tiêu chuẩn của công ty và người quản lí đưa ra
7. Check regularly settings of running machines based on setting card, guide workers to follow standard to ensure quality, quantity and stable production running, collect information to give suggestions for improvement
Thường xuyên kiểm tra các thiết lập của máy đang chạy dựa trên phiếu cài đặt, hướng dẫn công nhân thực hiện theo tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng, số lượng và sản xuất chạy ổn định, thu thập thông tin để đưa ra các đề xuất để cải thiện.
8. Control the material consumption by follow up the all issue related to material consumption
Kiểm soát tiêu hao nguyên liệu bằng cách theo dõi tất cả những vấn đề liên quan đến tiêu hao nguyên liệu
9. Control support tools which use in production to reduce waste.
Kiểm soát các dụng cụ hỗ trợ dùng trong sản xuất, tránh lãng phí
10. Implement WI and setting card for production.
Ban hành Hướng dẫn công việc và phiếu cài đặt cho sản xuất
11. 5S implementation and improvements for production.
Thực hiện và cải thiện 5S cho sản xuất
12. Attend 5S scan for production.
Tham gia chấm điểm 5S cho sản xuất
13. Suggest to improve the mold to bring better benefit, high OEE, low defective.
Đề xuất cải thiện khuôn để sản xuất hiệu quả, OEE cao, giảm hàng phế
14. Work close with the other teams such as Mold maintenance, Material, QC in order to improve the production.
Làm việc chặc chẽ với các nhóm khác như Khuôn, Nhựa, QC để cải thiện sản xuất.
15. Inform and report to BOD when there are any problem happen
Thông báo và báo cáo cho trưởng bộ phận khi xảy ra bất cứ vấn đề trong sản xuất
COMPETENCE (QUYỀN HẠN)
1. Suggest personal decision (hire, fire, promotion)
Đề nghị quyết định cá nhân (tuyển dụng, sa thải, thăng chức)
2. Suggest for mold improvement
Đề xuất cải thiện khuôn
3. Suggest for personal planing/ layout in project
Đề xuất kế hoạch nhân sự/ layout cho các dự án
4. Righ to join in some process of development from beginning
Có quyền tham gia một số qui trình phát triển sản ngay từ đầu
5. Suggest overall production improvements
Đề xuất tất cả các cải thiện sản xuất

Yêu cầu công việc

REQUIREMENTS (YÊU CẦU)
1. English mediate Tiếng Anh trung cấp
2. Plastic injection Ép nhựa: Over 02 years in injection molding
3. Communication skill Kỹ năng giao tiếp
4. Management skill Kỹ năng quản lý
5. MS office (Excel, Word, Power point) Phần mềm Office
6. Team work Làm việc nhóm
7. Problem solving Giải quyết vấn đề
8. Training Đào tạo

Quyền lợi được hưởng

- Attractive salary and be part of fast growing company
- Professional Development Training, Provide Bus from HCM, Bien Hoa
- Premium Healthcare, Teambuilding, Holiday, Travel

Hồ sơ bao gồm

Thông tin công ty

Quy mô : Đang cập nhật

Fax: Đang cập nhật

Địa chỉ: 27 Street 2, Vietnam - Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward

Việc làm cùng công ty

SMT Engineer (1-> 2 Years Experience) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Injection Engineer (Plastic Experience) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

SMT Manager (VSIP II, Binh Duong)

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Production Manager (SMT - Electronics) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Assembly Engineer (VSIP II, Binh Duong)

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Injection Engineer (Plastic) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Project Engineer (Open for Fresh Graduated) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương, Hồ Chí Minh

21/11/2018

Assistant Operations Manager (Expat) - VSIP II, Binh Duong

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Production Supervisor (VSIP II, Binh Duong)

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

IT Developer (.Net)

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Senior IT Developer (Dynamics AX)

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Logistics Officer

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Assembly Engineering Supervisor

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

PCBA Engineering Manager

Trên 30 triệu

Bình Dương

21/11/2018

Electronics Sourcing Officer

10 - 15 triệu

Bình Dương

21/11/2018

Customer Service Officer

10 - 15 triệu

Bình Dương

21/11/2018

Injection Process Engineer

Thỏa thuận

Bình Dương

21/11/2018

Project Engineer (Level 2)

10 - 15 triệu

Bình Dương, Hồ Chí Minh

21/11/2018

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Nhân Viên Tự Động Hóa Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd Hải Phòng | Thỏa thuận | 17/08/2019
Hyundai Aluminum Vina Shareholding Company
Automation Engineer PLC Hyundai Aluminum Vina Shareholding Company Hưng Yên | Thỏa thuận | 17/08/2019
No image
[Urgent]Facility Manager Kl Technologies Co.,ltd. Hà Nội | Thỏa thuận | 17/08/2019